Vedtægter
Bådelaugets stander sendes til top - der tages hul på en ny sejlsæson.

Langø Bådelaug


Langø bådelaug er stiftet den 4. december 1980, og står bag Langø Lystbådehavn.


Se mere om Langø Lystbådehavn

Vedtægter for Langø BådelaugLOVE

for

L A N G Ø B Å D E L A U G


§1


Langø Bådelaug er en selvejende institution i det følgende kaldet "Bådelauget”, med hjemsted i Lolland kommune.


Stk. 2.  Bådelaugets formål er at drive Langø Lystbådehavn og stedse have for øje at udvikle havnen og dens faciliteter passende til tidens krav, samt i øvrigt at virke til gavn for medlemmerne, fritidssejlere og sejlsporten.


§ 2


Bådelauget ejer Langø Lystbådehavn med de i vandet byggede værker, moler og broer m.v., og det tilhørende opfyldte areal udgørende havneplads på land med de her byggede og indrettede faciliteter og installationer af enhver art. Fiskerihavnens vestre mole tjener som adgangsvej til Bådelaugets broer nr. 1, 2 og 3

Lystbadehavnens samlede areal fremgår af matrikelkortet og lokalplan.§ 3


Bådelaugets kapital og aktiver er tilvejebragt ved kommunalt tilskud, ved tilskud af renavalmidler fra EU, ved lån i pengeinstitut, ved medlemmernes arbejdsindsats, bådpladsleje, gebyr fra gæstesejlere, tilskud, gaver samt indtægter ved travelift m v§ 4

Som aktive medlemmer kan optages beboere i Lolland kommune, herunder også fritidshusejere . Bestyrelsen kan i særlig tilfælde dispensere fra ovenstående. Fritidshusejere skal vige pladsen på ventelisten til fordel for fastboende.


Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages alle med interesse i Bådelauget uden hensyntagen til bopælskriterier.


Stk. 3. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne enhver, der særlig har bidraget til fremme af Bådelaugets virksomhed.§ 5


Generalforsamlingen er Bådelaugets øverste myndighed. Kun aktive medlemmer er stemmeberettiget. Der udleveres stemmekort, som skal ligge synlige under generalforsamlingens afvikling.


Stk. 2. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


Stk. 3. Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Formanden,  dirigenten eller mindst 6 medlemmer kan forlange hemmelig skriftlig afstemning. Afstemningsproceduren fastlægges af dirigenten i samråd med formanden.


Stk. 4. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt.§6


Der afholdes én årlig generalforsamling i marts måned.


Stk. 2. Medlemmerne indkaldes ved brev eller e-mail med 2 ugers varsel.


Stk. 3. Indkaldelsen skal foruden tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse, indeholde en dagsorden, og kun dagsordenspunkter og indkomne forslag kan tages under afstemning.


Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning,

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Valg af formand (hvert andet år) og bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen.

5. Valg af revisorer og suppleanter.

6. Valg af eventuelle udvalg.

7. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje, indskud fra nye medlemmer, havneafgifter for gæsteanløb, og i øvrigt takster og afgifter af enhver art. Takstblad udarbejdes.

8 Indkomne forslag.

9. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse. 

10. Eventuelt.


Stk. 5. For at et forslag kan optages på dagsordenen, skal det være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på vor hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen, og udleveres på generalforsamlingen til de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 7


Bestyrelsen består af formanden og 5 medlemmer.


Stk. 2, Bestyrelsen vælges for 2 år, - dog således, at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Stk. 3. 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges ligeledes for 2 år, dog således, at der skiftevis er en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant på valg hvert år.


Stk. 4. Kun aktive medlemmer kan indvælges i bestyrelsen. Såvel aktive som passive medlemmer af Bådelauget kan indvælges i diverse udvalg. Er ingen interesseret blandt medlemmer, kan udvalgene suppleres med ikke medlemmer.


Stk. 5. Genvalg kan finde sted til samtlige poster.


Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.


Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.§ 8


Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med lovene og gældende ordensreglement, og kan for Bådelaugets regning antage havneopsyns-mand og eventuel anden lønnet medhjælp, samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


Stk. 3. Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget inklusive eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlings-protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 5. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.§9


Bestyrelsen foreslår den årlige bådpladsleje, kontingent, indskud fra nye medlemmer, havneafgifter for gæsteanløb, og i øvrigt takster og afgifter af enhver art, samt eventuelle honorarer.


Stk. 2. Bestyrelsens forslag til bådpladsleje, kontingent, indskud, havneafgifter m.v. kan ændres af generalforsamlingen, dog ikke til et lavere niveau, end at de budgetterede indtægter til enhver tid mindst kan dække afdrag og forrentning af lån, drifts- og vedligeholdelsesudgifter, eventuelle lovbestemte offentlige udgifter, samt eventuelle aflønninger og honorarer.


§ 10


Bestyrelseshvervet er ulønnet, - dog kan der af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes et årligt honorar til formanden, kassereren.

Dokumenterede udgifter til bestyrelsesmøder og repræsentation dækkes af Bådelauget.


Stk. 2, Mindst halvdelen af bestyrelsen inklusive formanden tegner Bådelauget.§ 11


Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret.§12


Regnskabet forestås af kassereren.


Stk. 2. Regnskabet føres omhyggeligt i overensstemmelse med reglerne for ordentlig bogholderi, og Bådelaugets revisorer har adgang til regnskaberne uanmeldt.


Stk. 3. Hvis regnskabet får et omfang, der kræver autoriseret revisor, kan en sådan antages.


stk. 4. Kassereren forestår opkrævningen af de på generalforsamlingen fastsatte kontingenter og bådpladsleje til de vedtagne forfaldterminer, ligesom han i øvrigt forestår alle ind - og udbetalinger.


Stk. 5. Såvel kontingent som bådpladsleje forfalder til betaling pr. 1. april og skal være indbetalt senest 30. april. Kontingentrestancer vil jvnf. § 17 medfører eksklusion og dermed fortabelse af anvist bådplads, medmindre særlig henstand er givet skriftligt af bestyrelsen.

Bådpladsleje-restance vil medføre fortabelse af anvist(e) båd¬plads(er), der fra den 1. maj vil blive udlejet til anden side, medmindre særlig henstand er givet skriftligt af bestyrelsen.

 


§ 13


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden, den øvrige bestyrelse eller mindst 10 aktive medlemmer forlanger det.

 

Stk. 2. Varslet er som til en ordinær generalforsamling, og indkaldes uden unødigt ophold efter anmodningens modtagelse. Indkaldelsen skal foruden tid og sted, mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Årsagen til indkaldelsen med et eventuelt forslag.


Stk. 3, Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse love.


Stk. 4. For afstemningen gælder de for den ordinære generalforsamling vedtagne regler.§ 14


Bådepladser anvises til medlemmerne af bestyrelsen/havneopsynet.


Stk. 2. Et medlem, der ikke får anvist plads ved optagelse i Bådelauget på grund af pladsmangel, har krav på at blive optaget på venteliste, og pladser tildeles i rækkefølge efter tegningsdato, dog således, at medlemmer med bopæl i Lolland kommune har fortrinsret. Fritidshusejere viger for fastboende.


Stk. 3. Retten til pladsen er personlig, dog kan efter ansøgning pladsen overgå til ægtefælde/samlever ved samlivs ophør, uden nyt indskud. Børn af en pladsindehaver kan ansøge om overtagelse af pladsen. Her skal dog betales nyt indskud. Pladsen kan ikke byttes, udlånes eller udlejes.


Stk. 4. Bestyrelsen og havneopsynet i forening kan til enhver tid anvise anden plads, såfremt bådstørrelsen, vanddybde eller andet tilsiger det.

En bådpladsindehaver som for en periode ønsker at fraskrive sig bådplads, kan, hvis aktivt medlemskab bevares, igen få tildelt bådplads uden fornyet indskud, dog under iagttagelse af stk. 2 om eventuelt optagelse på venteliste.

 

Stk. 5. Ønsker et medlem ikke længere at benytte sin plads, skal det straks meddeles til bestyrelsen, som så drager omsorg for, at pladsen hurtigst muligt genudlejes. Opsigelse skal ske skriftligt.


Stk. 6. Ved midlertidigt fravær over eet døgn skal pladsen markeres ledig for gæstesejlere ved grøn "friplade". Rød plade bør ophænges ved dagsfravær for markering af, at pladsen er optaget. Ved fravær af over 3 døgns varighed bør havneopsynet tillige orienteres for bedre udnyttelse af pladsen til gæstefartøjer.


Stk. 7, Havneafgifter for gæsteanløb tilfalder Bådelauget.§ 15


Kun lystbåde må benytte havnen, og der må ikke drives erhvervsmæssig virksomhed med eller fra bådene. Undtaget herfra er sådanne af bestyrelsen eller generalforsamlingen godkendte erhvervs-virksomheder, der oprettes til betjening af havn, sejlere, eller turistfremmende formål.

.

§16


De pladshavende samt medlemmerne i øvrigt skal rette sig efter nærværende love og de i ordensreglement for Langø Bådelaug indeholdte bestemmelser og anvisninger, som bestyrelsen eller havneopsynet er påtaleberettigede af.§17


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet ikke overholder Bådelaugets love eller ordensreglement, ikke overholder anden lovgivning med konsekvenser for Bådelauget eller medlemmerne til følge, ikke efterkommer de af myndighederne, bestyrelsen eller havneopsynet givne påbud, eller ikke betaler kontingent og pladsleje til forfaldstid (senest den 30. april jfr. §12, stk. 5).


Stk. 2. Såfremt eksklusionen ikke skyldes restance, har medlemmet krav på at få forelagt beslutningen for en generalforsamling, og eksklusionen har, såfremt den bliver stadfæstet, virkning fra dette tidspunkt.


Stk. 3. Medlemmet har ikke stemmeret men ret til at deltage i debatten om eksklusionsspørgsmålet.

En eksklusionssag skal behandles umiddelbart efter dagsordenens punkt 1, valg af dirigent, og sker der stadfæstelse, har det ekskluderede medlem ikke adgang til at overvære resten af generalforsamlingen.


Stk. 4. Eksklusionen medfører ikke fritagelse for betaling af forfalden bådpladsleje eller kontingent.


§ 18


Ved stemmeflerhed forstås i disse love, at mere end 50 % af de mødte stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.§ 19


Til lovændringer kræves  at over 50% af medlemmernes stemmer herfor.


Stk. 2. Er 50% af medlemmerne ikke repræsenterede, skal over 50% af de fremmødte stemme for forslaget, og såfremt dette sker, skal der indkaldes til ny generalforsamling med mindst 3 og højst 5 ugers varsel, og såfremt over 50% af de der fremmødte stemmer for lovændringerne, er den(de) vedtaget.


§20


Bådelauget kan kun opløses, hvis spørgsmålet har været på dagsordnen på en ordinær generalforsamling og vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, - mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal være tilstede. Er dette ikke tilfældet, indvarsles til ekstraordinær generalfordsamling, der skal holdes mindst 3 og højest 5 uger efter den ordinære generalforsamling. På denne kan det på den ordinære generalforsamling forelagte og foreløbigt vedtagne forslag endeligt vedtages ved almindelig stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Stk.2

Ved ophævelse tilfalder Bådelaugets formue et på Lolland kommune eksisterende eller nyoprettet bådelaug/sejlklub der iflg. §1 stk. 2, bl. a har til formål at virke til gavn for fritidssejlerne og sejlsporten.


§ 21


Nærværende LOVE FOR LANGØ BÅDELAUG, der er vedtaget på Bådelauget ekstraordinære generalforsamling den 17. maj 2010, og efterfølgende ny (ekstraordinær) generalforsamling den 15. juni 2010, afløser de på den stiftende generalforsamling den 4. december 1980 med senere ændringer i 1985, 1986, 1987, 1991, 1994 og 2004 vedtagne love.


ooOoo


BESTYRELSEN FOR LANGØ BÅDELAUG,

Den  15. juni 2010.


 

Langø Bådelaug

Formand:  Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

baadelauget@outlook.dk