Bundmaling
Forårsklargøring og tid til bundmaling.

Bundmaling


På havnen skal de gældende regler om brug af bundmaling overholdes for at skåne både miljøet og bådelaugets arealer.


Se  her hvilke bundmalinger du må bruge!


Se miljøstyrelsens folder her


Få mere viden om bundmaling her


Brug af bundmaling


Bådene skal selvfølgelig have bundmaling, men det er vigtigt, at alle overholder reglerne omkring bundmaling, så både bådelaugets arealer og havmiljøet ikke forurenes unødigt, som kan føre til unødvendige og store udgifter for bådelauget.


Der skal bruges støvsuger ved slibning eller afskrabning af bundmasling, har man ikke mulighed for det skal der lægges poressenninger under båden så det afslebne/afskrabne kan samles op og bortsskaffes uden forurening af jorden/grunden.


BEMÆRK! Bådelauget stiller ikke længere støvsuger og slibemadkine til rådighed.


Regler for bundmaling - hvad må jeg bruge?

Få et overblik over gældende og kommende regler for fritidsbåde.

Som ejer af en fritidsbåd bør du kende reglerne for brug af bundmaling med biocider.


Reglerne er senest fornyet i 2020.

Læs bekendtgørelsen om ændring af bundmalingsbekendtgørelsen.

De vigtigste regler er samlet i vores faktaark.


Fritidsbåde generelt

Kobberholdige forbindelser, som kobberthiocyanat og kobber(I)oxid, er de biocider, der primært bruges i bundmalinger. I Danmark anvendes der også andre biocider, deriblandt zink-pyrithion, ofte i kombination medkobber.

Nedenstående biocider må ikke bruges i Danmark i bundmaling til både, der er kortere end 25 meter:

  • Diuron (forbudt i år 2000)
  • Irgarol 1051 (forbudt i år 2000)
  • Tributyltin (forbudt i år 1991).

Irgarol 1051 må bruges i bundmaling til både, der er længere end 25 meter. Det er dog ikke længere tilladt at bruge diuron til både, der er længere end 25 meter. Vær opmærksom på, hvilke andre biocider, der findes i bundmalingen sammen med kobber.

Tributyltin er det helt forbudt at bruge i bundmaling.

Læs mere ombiocidernes skadelige virkningersamtfaktaarket om organiske tinforbindelser.


Særligt for både under 200 kg (joller)

Biocidholdig bundmaling er det forbudt at bruge på fritidsbåde og joller under 200 kg. Bådene må trækkes på land eller der må bruges alternativer uden biocider.

Der er to undtagelser fra denne regel:

  1. Hvis båden har fast bådplads i en A- eller B-havn
  2. Hvis båden er bygget af træ og befinder sig i saltvand

Bundmaling med irgarol, diuron og tributyltin er det dog aldrig tilladt at bruge.

Læs videre om alternativer uden biocider

Særligt for både, der sejler i ferskvand

Biocidholdig bundmaling må slet ikke bruges i ferskvand, da danske søer og åer er særligt sårbare. Båden bliver dog ikke voldsomt begroet af den grund.

Begroningen i ferskvand er meget begrænset, og der findes maling uden biocider, derforhindrer den lette begroning.

Læs mere under alternativer uden biocider.


Kommende regler

Der er indført en generel godkendelsesordning i EU for alle biocidholdige bundmalinger til alle skibe, fartøjer og udstyr. Derfor foregår der i disse år en vurdering af biocider i EU. Med udgangen af september 2015 var knap halvdelen godkendt af de aktivstoffer, der er blevet søgt godkendt under produkttype 21, antifoulingsmidler, i biocidforordningen.

For tiden er der en overgangsordning. Efter overgangsordningenmå bundmaling, der ikke er godkendt efter forordningen, kun importeres, sælges og anvendes, hvis aktivstofferne i den pågældende bundmaling er under vurdering i EU efter reglerne i biocidforordningen og bundmalingen er registreret iProduktregistret. Når et aktivstof er blevet godkendt på EU-plan, skal der indsendes en ansøgning om produktgodkendelse til Miljøstyrelsen, hvis en bundmaling med det pågældende aktivstof skal markedsføres i Danmark. Efterfølgende vil Miljøstyrelsen vurdere, om bundmalingen kan godkendes.

Bundmaling til fritidsfartøjer er reguleret ved bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

Læs bekendtgørelsen om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling.


Bundmaling i EU

Biocidholdige produkter skal godkendes efter EU's biocidforordning, inden de må gøres tilgængelige på markedet i EU. Biocider kan for eksempel være beskyttelsesmidler eller skadedyrsbekæmpelsesmidler - eller bundmaling til skibe.

Bundmalingen er biocidholdig, hvis den på anden måde end rent fysisk eller mekanisk skal forhindre begroning af alger, krebsdyr m.v.

Alle biocider i bundmaling skal vurderes for miljø- og sundhedsfare og effektivitet. Når et biocidaktivstof er blevet godkendt på EU-plan, skal de nationale myndigheder derefter tage stilling til, om de kan godkende den enkelte bundmaling, der indeholder det pågældende aktivstof.

EU vurderer biocider efter deres anvendelse, og vurderingen af aktivstoffer i produkttype 21, antifoulingsmidler (bundmaling) er i gang. Næsten halvdelen af de anmeldte aktivstoffer i PT 21 er allerede godkendt.

Revurderingen vil formentlig betyde, at det bliver lettere for sejlere at købe og bruge bundmaling på en miljømæssigt forsvarlig måde, da kun de godkendte malinger vil være tilgængelige på markedet. Desuden vil de samme biocider være tilladt i alle EU-lande, hvis der ikke er særlige geografiske hensyn.


Yderligere information på Miljøstyrelsens faktaark om bundmaling