Bundmaling
Forårsklargøring og tid til bundmaling.

Bundmaling


På havnen skal de gældende regler om brug af bundmaling overholdes for at skåne både miljøet og bådelaugets arealer.


Brug af bundmaling


Bådene skal selvfølgelig have bundmaling, men det er vigtigt, at alle overholder reglerne omkring bundmaling, så både bådelaugets arealer og havmiljøet ikke forurenes unødigt.


Der er fra Langø bådelaugs bestyrelse indkøbt både slibemaskine og støvsuger til afrensning af gammel bådmaling (bundsmørelse) disse maskiner SKAL bruges ved slibning og eller afrensning af gammel bundmalinger. Bliver disse ikke brugt kan det medføre store bøder til bådelauget. Dette vil derfor medføre at det pågældende medlem kan udvises af Langø bådelaug.


Lovene omkring bundmaling: 
Den 29/9-03 trådte nye regler for bundmaling i kraft. Med en ny bekendtgørelse blev de bestemmelser, som Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts-Forbund indgik aftale med Miljøministeren om i foråret 2003, implementeret.

I forhold til den tidligere bekendtgørelse er der indført grænser for, hvor meget kobber, der må frigives fra bundmalinger som anvendes til fritidsbåde.


Reglerne medfører en stor miljøgevinst, da kobberfrigivelsen forventes at blive reduceret med op til 70-80%. Men de nye regler sikrer samtidig bundmalinger, der ikke vil bringe søsikkerheden i fare. Der er derfor ingen grund til hamstring af ulovlig maling og frygt for tomme tyk begroning.


Hvad må jeg bruge på min båd?

I forhold til tidligere regler er der indført regler for, hvor meget kobber der må frigives fra bundmalinger som anvendes til fritidsbåde.


Det drejer sig om følgende:

•Efter 14 dage må frigivelsen ikke overstige 200 mikrogram/kobber/pr. cm2

•Efter 30 dage må frigivelsen ikke overstige 350 mikrogram/kobber/ pr. cm2

Værdierne måles normalt på et laboratorium for at fastslå om et givet produkt kan overholde kravene. Efter 29. september 2003 er det ikke tilladt at købe, påføre og anvende bundmalinger, der ikke lever op til ovenstående. Det betyder i praksis et farvel til alle de kobberholdige bundmalinger, der var på markedet før 29/9-03.


Der er derudover tre 3 ting, der fortsat er forbudt :

1.Bundmalingen må ikke indeholde biocidet Irgarol (forbudt i år 2000)

2.Bundmalingen må ikke indeholde biocidet Diuron (forbudt i 2000)

3.Bundmalinger må ikke indeholde biocidet TBT (forbudt i 1991)


Ovenstående tre forbud gælder for alle skibe under 25 meter. Dog er der nu også vedtaget et forbud mod brug af TBT-maling på alle skibe større end 25 meter. Såfremt du køber din bundmaling i en normal bådudstyrsforretning, kan du dog regne med at kravene er overholdt.
Det er forhandlerens ansvar kun at sælge lovlige produkter. Den enkelte bådejer behøver derfor ikke, at bekymre sig om hvorvidt kravene er overholdt eller ej, når bundmalingen købes på normal vis.


Specielle regler for både/joller under 200 kg
Der findes med den nye bekendtgørelse fortsat samme regler for både og jolle under 200 kg. Reglerne betyder, at biocidholdig bundmaling er forbudt på både under 200 kg. Der er dog to undtagelser fra denne regel:


•Hvis din båd/jolle har fast bådplads i en A eller B havn, må den godt males med biocidholdig bundmaling.

•Hvis din båd/jolle er bygget af træ og befinder sig i saltvand må du også godt bundmale med biocidholdige produkter.

Der gøres opmærksom på, at der selvfølgelig er tale om biocidholdige bundmalinger, der ikke indeholder Irgarol, Dioron og TBT.


Biocidholdig bundmaling forbudt til alle både i ferskvand

De danske søer og åer er særligt sårbare. Derfor må man fortsat ikke bruge bundmaling med biocider. Bunden på din båd kommer dog ikke til at ligne et ryatæppe af den grund. Begroningen i ferskvand er meget begrænset – og der findes malinger, der uden biocider forhindrer den lette begroning.


Dispensationsmulighed for langturssejlere


For sejlere, der tager på langfart, er der mulighed for at ansøge Miljøstyrelsen om fritagelse fra det nye krav om kobberfrigivelse. Ansøgningsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Miljøstyrelsens Biocid- og kemikaliekontor. Miljøstyrelsen behandler indkomne ansøgninger og sender en form for rekvisition, der giver mulighed for køb af et antal liter bundmaling svarende til bådens størrelse. Der gøres opmærksom på, at det kun er kravet om kobberfrigivelse der kan dispenseres fra. Dispensationsmuligheden sikrer, at langturssejlere der f.eks. sejler til Middelhavet, hvor begroningen er meget kraftig, kan sikres fornuftig antibegroning.
Kravet for at ansøge om dispensation er, at man sejler uden for HELCOM farvande (i Skagerak, Nordsøen, Nordatlanten og videre) og ikke anløber danske havne i minimum 3 måneder.


Forskningen fortsætter frem mod 2006 hvor reglerne strammes

Med bekendtgørelsen udskydes et totalforbud mod brug af biocider i bundmaling til 1/1-2006. Forbudet skulle have været trådt i kraft 1/1-2003, men blev udskudt i erkendelse af, at der endnu ikke eksisterer brugbare alternativer. Det må konstateres, at udviklingen på dette område trods en stor indsats fra små og store virksomheder, forskningsprogrammer m.m. desværre ikke er nået et gennembrud.


Dansk Sejlunion følger fortsat udviklingen af alternativer meget tæt og har i år samarbejdet med en række små og mellemstore innovative virksomheder om udvikling og afprøvning af miljøvenlige alternativer. Det drejer sig bl.a. om et enzymbaseret bundmalingsprodukt.

Læs bekendtgørelse hér: "Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anhenvendelse af biocidholdig bundmaling"


Oversigt over miljømæssige fremskridt på bundmalingsområdet:

•1991: Bundmalinger må ikke indeholde biocidet TBT (forbudt i 1991)

•2000: Bundmalingen må ikke indeholde biociderne Irgarol og Diuron (forbudt i år 2000). 
Biocidholdig bundmaling forbudt i ferskvand og til joller under 200 kg.

•2003: Regler for hvor meget kobber, der må frigives fra bundmalinger. 
Reglerne medfører en stor miljøgevinst, da kobberfrigivelsen forventes at blive reduceret med op til 70-80% i forhold til hidtidige malinger.

•2003: Indsats overfor vedligeholdelsen på land. Retningslinier for fjernelse af bundmaling. Informationskampagne der skal få havne og sejlere til at følge retningslinierne. Herved reduceres miljøbelastningen på vinterpladserne med op til 99%.

•2006: Forbud mod at anvende bundmalinger, der kan give anledning til uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. Det vil i praksis betyde, at alle traditionelle biocidholdige bundmalinger forbydes. En følgegruppe nedsat af ministeren skal dog løbende følge udviklingen af alternativer og vurdere om 2006 er realistisk. For DS er det afgørende, at alternativer er brugbare og realistiske.

Kilde: Miljøministeriet og dansk sejlunion.


Yderligere information på Miljøstyrelsens faktaark om bundmaling