Bådeplads
Man skal være aktivt medlem i Langø Bådelaug for at man kan få en bådeplads i havnen. Desuden skal man betale et mindre indskud.

Bådeplads


Man skal være aktivt medlem for at kunne få en bådeplads. Desuden skal man indbetale et indskud.


Se takstblad for indskud og årlig lejeBådeplads


Langø Lystbådehavn er et attraktivt sted at have sin lystbåd liggende, da man hurtigt kan komme ud at fiske i bæltet eller afsted på weekendtur, og der er mulighed for endagssejlads både på bæltet og i fjorden. Derfor er der i modsætning til mange andre havne få ledige pladser, især for de større både.


Havnen kan tilbyde pladser for både op til 35 fod og godt 4 m i bredden. Havnen er for få år siden oprenset til 2,40 m.


Kun aktive medlemmer kan få en bådeplads

Som aktivt medlem af Langø Bådelaug har man mulighed for at få en bådeplads i Langø Lystbådehavn. Man skal indbetale et indskud til bådelauget, når der anvises en plads. Indskuddet er et mindre engangsbeløb, der ikke tilbagebetales. Man har mulighed for at have to både i havnen med et indskud, men båd nr. 2 kan kun ligge ved bro 2 eller 3.


Anvisning af bådeplads

Bådepladser anvises til medlemmerne af bestyrelsen/havnefogeden. Bestyrelsen og havneopsynet i forening kan til enhver tid anvise anden plads, såfremt bådstørrelsen, vanddybde, pladsforhold eller andet gør det hensigtsmæssigt.


Retten til pladsen er personlig. Pladsen kan ikke byttes, udlånes eller udlejes. Der er  dog særlige regler for overdragelse til ægtefælle, samlever og børn


Se priser for bådeplads


Venteliste

Et medlem, der ikke får anvist plads ved optagelse i Bådelauget på grund af pladsmangel, har krav på at blive optaget på venteliste. I følge vedtægterne tildeles bådepladserne til medlemmer på ventlisten i rækkefølge efter tegningsdato, dog således, at medlemmer med bopæl i Lolland kommune har fortrinsret. Fritidshusejere viger for fastboende.


Se alle regler omkring bådeplads i § 14 i bådelaugets vedtægter


Rød og grøn plade

Rød plade bør ophænges for at markere, at bådepladsen er optaget, når man er på dagssejlads. Er man væk i mere end et døgn, skal pladsen markeres ledig for gæstesejlere ved ophængning af grøn friplade.  Er man væk i mere end 3 dage, bør man orientere havnefogeden, så pladsen bedre kan udnyttes til gæstefartøjer.


Bådene ved bro 2 ligger badet i et rødligt lys fra solen, der er på vej ned.