Generalforsamling
Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Generalforsamling


Hvert år i marts afholdes den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Se vedtægterne for Langø Bådelaug


Nedenfor er der en kort gennemgang af, hvordan generalforsamlingen forløber:


Indkaldelse til generalforsamling


Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned.

Medlemmerne indkaldes ved brev eller e-mail med 2 ugers varsel og modtager en dagsorden. Kun punkter på denne dagsorden og forslag, der indkommer rettidigt kan tages under afstemning.


For at et forslag kan optages på dagsordenen, skal det være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen, og udleveres på generalforsamlingen til de fremmødte stemmeberettigede.


Reglerne står i § 6 i vedtægterne.


Afstemning på generalforsamling

Generalforsamlingen er Bådelaugets øverste myndighed. Kun aktive medlemmer er stemmeberettiget. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt.


Reglerne står i § 5.


Dagsordenen til generalforsamlingen


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning,


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.


4. Valg af formand (hvert andet år) og bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen.


5. Valg af revisorer og suppleanter.


6. Valg af eventuelle udvalg.


7. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje, indskud fra nye medlemmer, havneafgifter for gæsteanløb, og i øvrigt takster og afgifter af enhver art. Takstblad udarbejdes.


8 Indkomne forslag.


9. Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse. 


10. Eventuelt.