Generalforsamling 2016
Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Langø Bådelaug


Søndag, den 20. marts 2016 kl. 10.00 i klubhuset

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Se i øvrigt Bådelaugets hjemmeside.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

6. Valg af udvalg

7. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser - Se Forslag til Takster for Langø Bådelaug 2016-17

8. Indkomne forslag.

9. Fremlæggelse af driftsbudget.

10. Eventuelt.


Vel mødt

Langø Bådelaugs bestyrelseReferat fra Generalforsamlingen i Langø Bådelaug


Søndag den 20 marts 2016  kl 10.00 i klubhuset


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Se i øvrigt Bådelaugets hjemmeside.


Dagsorden:


1.Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Leif Svendsen som dirigent. Han blev valgt og gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.


2.Formandens beretning

Velkommen til årets generalforsamling endnu en i rækken, og den første i en næsten ny bestyrelse og med en ny formand.


Vi har desværre mistet et par medlemmer i årets løb.

Først på sæsonen mistede vi Ebbe Rademacher, senere mistede vi Svend Åge. Svend Åge var en af kræfterne i traveliftudvalget og var ofte på havnen og altid villig til at give en hånd med.


Lad os rejse os og holde et øjebliks stilhed for at mindes dem…..ære være deres minde.


Vi har også fået en hel del nye medlemmer og velkommen til dem. De har forhåbentlig fået en god oplevelse ved at blive medlem i vores bådelaug.


Faktisk var der ved at blive problemer med at få plads til alle de nye både, men med lidt omrokering og lidt flere pæle ved bro 4, lykkes det dog nogenlunde. Selvom der kom endnu flere i løbet af året er der kun en enkelt der har måtte låne plads hos naboen og på nuværende tidspunkt har vi 2 på venteliste, samt 3 seriøse forespørgsler.


Vi fik hejst standeren til tops og fik sæsonen skudt i gang og var klar til sommeren. Sommeren lod til gengæld vente på sig rigtigt længe.


Først på sæsonen fik vi lavet vores terrasse færdig ude ved bro 2. Den blev rettet op da der var kommet lidt meget fald på. Der blev lavet et rigtig lækkert læhegn af glas så man bevare den fulde udsigt over havnen. Der er blevet indkøbt borde – bænke sæt og der er kommet en grill derud, så alle muligheder for at få en hyggelig stund er tilstede.


I foråret fik vi opsat div. Skilte med kort over havneområdet, så det er blevet nemmere for gæstesejlere at finde rundt på havne.

 

I maj afholdt vi traditionen tro den årlige hornfiske konkurrence, hvor der blev stævnet ud for at fange hornfisk og se om man kunne hente en af de mange sponserede præmier. Jeg vil her reettet en tak til alle sponsorer.


I juni måned blev der afholdt fællestur til Spodsbjerg, dette vil jeg varmt opfordre til at deltage i  da vi har nogle fantastiske sjove timer med diverse lege, arrangeret af jan og Majbritt. Om aftenen griller vi sammen og morgenen derpå spiser vi fælles morgenmad og har et par hyggelige timer søndag formiddag inden vi atter sejler mod Langø. Så endnu en gang, kom og vær med. Det er virkelig sjovt både for os der deltager og havnens brugere som er ivrige tilskuere, også selvom der sidste år, på kun 4 timer, som det eneste sted i Danmark den dag (alle havde solskinsvejr) kom 84 mm regn iflg. Jens havnefoged i Spodsbjerg.

Så blev det Sankt Hans, midsommer, men sommeren havde bare ikke rigtig hørt noget om det Klubmedlem og præst Martin Egerup holdt en fin båltale hvorefter vi fik tændt bålet og sendt heksen af sted mod Bloksbjerg. Lige som alle de tidligere år var der mødt en masse mennesker op og det er jo dejligt at folk støtter op om de arrangementer vi laver.


Fjorddagene blev ligesom de forrige år afholdt 1 weekend i september, men i modsætning til de forrige år, så blev garnhallen ikke ryddet til gudstjeneste, så vi i al hast måtte have fat i et telt i stedet for. Med alles hjælp til at få det hele rigget til, blev det en fin gudstjeneste. Det blev spist masser a sild så alt i alt en succes.


Standerstrygningen blev holdt sammen med en arbejdsdag som gik ok, men det blev dog en lidt for kort arbejdsdag, når alle nu var kommet godt i gang, så var det lidt for tidligt at stoppe kl 13.00. Manden nævner vi ikke noget om, den er der vist talt nok om.


Bestyrelsen afholdt i november et medlemsmøde. Her blev der diskuteret flere forskellige ting, blandt andet at der skulle falde bøde til medlemmerne som ikke deltog i minimum en af de planlagte arbejdsdage.


En anden ting man nævnte var at der gennem længere tid var målt et stadig stigende strømforbrug så derfor var der nogle medlemmers mening at man skulle have målere på hos alle der bruger strøm, samt at man skal betale et depositum på kr. 2000,-. Det blev lagt op til bestyrelsen at se på det.

Det blev også nævnt at referaterne fra bestyrelsesmøderne ikke var fyldestgørende nok.

Hvad arbejdsdage angår, har vi valgt at der ikke skal betales bøde for ikke at deltage i arbejdsdage, men satse på at der kommer nok frivillige til arbejdsdagene, og håbe på det ikke er de samme der skal trække læsset hver gang, så kan det jo altid ændres hvis det viser sig at være tilfældet.

Så derfor kommer der nok en opfordring, kom og vær med når vi har arbejdsdage, det er til vores fælles bedste. Der er også brug for flere hænder ude på bro 1 som i øjeblikket er under ombygning og gerne skulle være klar inden sæsonen rigtig starter.


Hvad strømforbrug angår, blev der foreslået at alle skulle have måler på deres båd hvis de brugte nogen form for strøm. Her besluttede vi at hæve pladslejen for gæstesejlere med 10,- kr. hvis de tilslutter strøm da det vil dække noget af det øgede forbrug, og den største stigning ligger i de tre sommermåneder. Det skal dog også siges at det øget forbrug skuldes en del nye medlemmer, så der kommer flere og større både og så skal man jo også tænke på at strømmen er en del af bådpladslejen. Derfor mener bestyrelsen ikke at det er nødvendigt at opkræve yderligere for strøm eller leje af målere.

Her kommer nok en opfordring, hvis du har elektrisk varme i båden, så lån en måler af klubben, så ikke andre medlemmer skal betale for din varme.


Referater fra bestyrelsesmøderne skulle gerne være blevet mere fyldestgørende, og også være hurtigere på hjemmesiden.


Der er her i foråret blevet afholdt flere møder hvor både bylaug, fiskerne, bådelauget og forsamlingshuset er gået i samarbejde om at få bla. Pålidelighedssejladsen op at køre igen. Dette er som det altid har været, den sidste weekend i juli samtidig med Nakskov 750 års jubilæum.


Jeg har også fået henvendelse fra Lolland Falster kunstfestival, at de laver et arrangement, hvor Emanuel, det gamle sejlskib, skal sejle fra havn til havn på Lolland. Her opfordre man sejlere på havnene på Lolland til at sejle med et stykke af vejen sammen med Emanuel. Det kommer til at foregå fra den 30 juli til den 14 august. Der kommer mere herom når tiden nærmer sig.


Efter en hæsblæsende og kompliceret ansøgning af LAG midler, lykkes det os arr få tildelt ca. 70.000,- kr. til de nye projekter ude ved bro 1 samt færdiggørelse af kajakbroen. Der skal indkøbes/fabrikeres en kajakhavn, som er en slags flydebro der gør det lettere at komme op af kajakken når man har lagt til samt at få kajakken op. Mulighederne for at få fat i LAG midlerne er at man gør noget for at trække folk til fra både nær og fjern. Det kunne også være dem i autocampere. 


Der er kommet en ny betalingsform til lystbådehavnene, og det hedder Gomarina. Det gør det væsentlig nemmere at betale havnepenge specielt for dem af os som ikke render rundt med kontanter hele tiden.  Denne ordning har vi tilmeldt os og det forventes at den vil blive meget udbredt i de næste år. I vil derfor i den kommende tid se forskellige skilte på havnen for Gomarina.


Alt i alt et år med en del gode stunder samt nogle udfordringer for både en ny formand, havnefoged og næsten ny bestyrelse.

Jeg kan til slut fortælle den glædelig nyhed at Hans Jørgen Kleister har meldt sig på banen som havnefoged. Så lad os tage godt imod ham og vi ser frem til et godt samarbejde. 


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet.

På grund af de flere medlemmer som er kommet, er indtægten bådpladslejen steget med ca 20% og det er rigtig godt.


Kassereren opfordre til at dem som henter materiale hos f.eks XL, om ikke nok de vil oplyse deres navn og hvad det skal bruges til. Det gør det nemmere for kassereren når det skal konteres til regnskabet.


4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlem:

Jan Sørensen er genvalgt

Boye Zachariassen er genvalgt


Bestyrelses suppleant:

Leif Svendsen modtog ikke genvalg. Paul Hansen blev valgt


Leif Svendsen siger mange tak for mange gode år i bestyrelsen, han har været med helt fra start, så nu mener han at tiden er inde til nye kræfter i bestyrelsen.


5. Valg af revisor og revisor suppleant

Revisor:

Allan Svendsen genvalgt

Revisor suppleant:

Boye Zachariassen

Da Boye sidder i bestyrelsen skulle der vælges en ny suppleant og det blev Britt Walbum


6. Valg af udvalg:

Aktivitets udvalg:

Freddy Rasmussenmodtog ikke genvalg. Paul Hansen blev valgt

Bernd Arning (Kalle) Genvalgt

Jette Christoffersen modtog ikke genvalg. Anette Reinholt blev valgt


Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen genvalg

Freddy Rasmussen modtog ikke genvalg

Hans Jørgen Kleister genvalgt

Philip Pedersen genvalgt

Carsten Monsson genvalgt


Web – master:

Karna Maj genvalgt


Miljøudvalg:

Jens Dichow Lund genvalgt

Michael Andersen genvalgt

Kurt Zachariasse ngenvalgt


Broformænd:

Bro 1: Jørgen Reinholt genvalgt

Bro 2: Heinrich Pohl genvalgt

Bro 3: Preben Hansen genvalgt

Bro 4: Jan Sørensen genvalgt


7. Fastsættelse af kontingent bådpladsleje og andre ydelse

takster for Langø Bådelaug 2016-17 er der en lille ændring i forhold til hvad det var, og det er at gæstesejlere skal opkræves 10,- kr hvis de tilslutter strøm.


8. Indkomne forslag

Der var indkommet 4 forslag, som blev drøftet på kryds og tværs, og mange løsninger var på banen. (forslagene kan læses nederst på denne side)

Så der skulle stemmes om disse forslag, men der var en del tvivl om punkt 2 hvordan det skulle forstås, så punkt 2 blev der enighed om at der var ment elmåler og ikke om der skulle være el på broen.

Punkt 1 fik 24 ja stemmer og 7 nej stemmer. Vedtaget

Punkt 2 fik 12 ja stemmer og 14 nej stemmer. Ikke vedtaget

Punkt 3 fik 10 ja stemmer og 21 nej stemmer. Ikke vedtaget

Punkt 4 fik 10 ja stemmer og 21 nej stemmer. Ikke vedtaget


9. Fremlæggelse af driftbuget

Kassereren beklager rigtig mange gange, men han har desværre ikke fået det lavet, men vil gøre det hurtigst muligt, han vil så sende det til formanden som så vil sende det til medlemmerne.


10. Eventuelt

Formanden fortalte til mere om Gomarina, om at hente app til telefonen og at det er et rigtig godt redskab


Formanden takkede Leif Svenden for de mange år han har været en del af bestyrelsen i Langø Bådelaug


Formanden takkede for god ro og orden.

 

Dirigenten takkede ligeledes for god ro og orden.

Formandens beretning

20. marts 2016


Velkommen til årets generalforsamling endnu en i rækken,9 men den første i en næsten ny bestyrelse og for en ny formand.


Vi har desværre mistet et par medlemmer i årets løb

Først mistede vi Ebbe Rademacher som jeg ikke kendte så meget til og senere Svend Åge som jo ofte var på havnen og altid villig til at give en hånd med.

Lad os holde et øjebliks stilhed for at mindes dem. - - - - - - ære være deres minde.


Vi har da heldigvis også fået en hel del nye medlemmer og velkommen til dem og de har forhåbentlig fået en god oplevelse ved at blive medlem i vores bådelaug.

Faktisk var der ved at blive problemer med at få plads til alle de nye både, men med lidt omrokering og lidt flere pæle ved bro 4, lykkedes det dog nogenlunde selvom der kom flere til i løbet af året er der kun en enkelt der har måtte låne plads hos naboen.


Vi fik hejst standeren til tops og fik sæsonen skudt i gang og var klar til sommeren, sommeren lod til gengæld vente på sig rigtigt længe

Først på sæsonen fik vi lavet vores terrasse færdig ude ved bro 2 den blev rettet op da der var kommet lidt meget fald på, der blev lavet et rigtig lækkert læhegn af glas så man kan bevare den fulde udsigt over havnen. Der er blevet indkøbt bænkebordsæt og der er også kommet en grill derud, så alle muligheder er tilstede for at få en hyggelig stund er tilstede.

Vi fik også i foråret opsat div. skilte med kort over havneområdet så det er blevet nemmere for gæstesejlere at finde rundt på havnen.

Gomarina er en ny betalingsform der er kommet til lystbådehavnene som gør det væsentlig nemmere at betale sine havnepenge, specielt for dem af os som ikke render rundt med kontanter hele tiden. Denne ordning har vi tilmeldt os og det forventes at den vil blive meget udbredt de næste år. I vil derfor i den kommende tid se forskellige skilte på havnen fra Gomarina.


I maj blev der så afholdt den årlige hornfiskekonkurrense hvor der blev stævnet ud for at fange hornfisk og se om man kunne hente en af de mange sponserede præmier. Tak til alle sponsorer.


Der blev så igen i år afholdt fællestur til Spodsbjerg, dette vil jeg varmt opfordre til at deltage i da vi har haft nogle fantastiske sjove timer med diverse lege, arrangeret af Jan og Majbritt, med fælles gril om aftenen og fælles morgenmad og et par hyggelige timer søndag formiddag. Så endnu en gang kom og vær med det er virkeligt sjovt også selvom der sidste år, på kun 4 timer, som det eneste sted i Danmark den dag (alle andre havde solskinsvejr)Kom 84mm regn iflg. Jens havnefogeden i Spodsbjerg.


Så blev det Sankt hans, midsommer men sommeren havde bare ikke rigtigt hørt noget om det men vi fik tændt bålet og sendt heksen afsted mod Bloksbjerg efter en fin båltale af Martin Egerup. Lige som alle de tidligere år var der mødt en masse mennesker op og det er jo dejligt når man nu har arrangeret noget.


Fjordagene blev ligesom de forrige år afholdt 1 weekend i september, men lig de forrige år så blev garnhallen ikke ryddet til gudstjeneste i år, så vi i al hast måtte have fat i et telt i stedet, men med alles hjælp til at få det hele rigget til, blev det en fin gudstjeneste og masser af sild blev der også spist, så alt i alt en succes


Standerstrygningen blev holdt sammen med en arbejdsdag som gik ok men det blev dog en lidt for kort arbejdsdag når alle nu var kommet godt i gang var det lidt for tidligt at stoppe kl. 13.00. Maden nævner vi ikke noget om den er der vist talt nok om.


Bestyrelsen afholdt i november medlemsmøde hvor der blev diskuteret flere forskellige ting blandt andet at der skulle falde bøde til medlemmerne hvis de ikke deltog i et minimum af arbejdsdage. Da man har målt et stadig stigende strømforbrug var det nogle medlemmers mening at man skulle have målere på hos alle der brugte strøm samt at man skulle betale et despositum på kr. 2000. Det blev lagt op til bestyrelsen at se på det.

Hvad arbejdsdage angik valgte vi at der ikke skulle betales bøde for ikke at deltage i arbejdsdagene men satse på at der kommer nok frivillige til arbejdsdagene og satse på det ikke er De samme der skal trække læsset hver gang, så kan det jo altid ændres hvis det viser sig at være tilfældet. Så derfor kommer der nok en opfordring, kom og vær med når vi har arbejdsdage, det er til vores fælles bedste. Der kan også bruges flere hænder ude på bro 1 som i øjeblikket er under ombygning og gerne skulle være klar inden sæsonen rigtig starter.

Hvad strømforbrug angår, blev der foreslået at alle skulle have måler på deres båd hvis de brugte nogen form for strøm, her besluttede vi at hæve pladslejen for gæstesejlere med kr. 10,- hvis de tilslutter strøm da det kan dække noget af det øgede forbrug og den største stigning lå i de tre sommermåneder. Det skal dog også siges at det øget forbrug skyldes en del nye medlemmer, så der er flere og større både. Så skal man jo også tænke på at strømmen er en del af bådpladslejen. Derfor mente bestyrelsen ikke at det var nødvendigt at opkræve yderligere for strøm endsige leje af målere.


Der er her i foråret blevet afholdt flere møder hvor både bylaug, fiskerne, bådelauget og forsamlingshuset er gået i samarbejde om at få bla. Pålidelighedssejladsen op at køre igen. Dette er på den sidste weekend i juli samtidig med Nakskovs 750 års jubilæum


Jeg har også fået henvendelse fra Lolland Falster kunstfestival, at de laver et arrangement hvor Emanuel, det gamle sejlskib skal sejle fra havn til havn på Lolland. Hvor man opfordrer sejlere fra havnene på Lolland at sejle med et stykke af vejen sammen med Emanuel. Det kommer til at foregå fra den 30 juli til den 14 august, der kommer mere herom når tiden nærmer sig.


Efter en hæsblæsende og kompliceret ansøgning til LAG midler lykkedes det os at få tildelt ca. 70.000 kr. Til de nye projekter ude ved bro 1 samt færdiggørelse af kajakbroen hvor der skal indkøbes/fabrikeres en kajakhavn som er en slags flydebro der gør det lettere at komme op af kajakken når man har lagt til, samt at få kajakken op, mulighederne for at få fat i LAG midlerne er at man gør noget for at trække folk til fra både nær og fjern. Det kunne også være dem i autocampere.


Alt i alt et år med en del gode stunder samt nogle udfordringer for både en ny formand, havnefoged og næsten ny bestyrelse.


Jeg kan til slut fortælle at Hans Jørgen Kleister har meldt sig på banen som havnefoged, så lad os tage godt imod ham og håbe på et godt samarbejde.


Michael Bo Andersen, formand