Generalforsamling 2014

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne


Generalforsaamling 2014

Indkaldelse  

 

Ordinær generalforsamling i Langø Bådelaug: 

Søndag, den 30. marts 2014 kl. 10.00 i klubhuset 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Referat af generalforsamlingen. 

Der var mødt 32 aktive og 6 passive medlemmer op. 

 

                

 Dagsorden 

 

  1. Valg af dirigent 

          Formanden bød velkommen og foreslog Leif Svendsen som dirigent. Han blev valgt og gav straks                ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

  

  1. Formandens beretning 

          Sammen med forsamlingen blev afdøde medlemmer mindet. 

          Formandens tale er separat vedlagt. 

          Erik Rasmussen beklagede sin nød over manglende samarbejde fra Bådelaugets side. 

          Dette blev kommenteret af Helge Samuelsen, Ib Walbum, Villy Nordeide og formand Jens Lund. 

          Der henvises til udsendte udredning af 7. januar 2014. fra Langø Bådelaug om det ulovlige byggeri. 

          Formandens beretning blev godkendt. 


  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

          Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt. 


  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

          Se valg og udvalg senere. 


  1. Valg af revisor og revisorsuppleant 

         Se valg og udvalg senere. 


  1. Valg af udvalg 

          Se valg og udvalg senere. 


  1. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser 

          (Se medsendte: Forslag til Takster for Langø Bådelaug 2014-15) 

          Kontingent og takster blev forelagt via vort takstblad som blev vedtager.                                                              Takstbladet vedlægges referatet 


  1. Indkomne forslag

          Morten Simonsen forelagde ønsker og forslag til generalforsamlingen, som den kommende                          bestyrelse vil arbejde videre med. 

 

  1. Fremlæggelse af budget 

          Kassereren fremlagde budgettet som blev taget til efterretning. 

  1. Eventuelt. 

          Dirigenten takkede for den nemme afvikling af generalforsamlingen og gav ordet til formanden for            afsluttende bemærkninger. 

          Formanden takkede Morten Simonsen for sine forslag, afgående medlemmer i bestyrelse og                        udvalg,  samt  forsamlingen for god ro og orden. 

 

Langø den 1. april 2014. 

 

Freddy Rasmussen 

 

 

Følgendes valgperiode er udløbet 

 

Bestyrelse: Jan Sørensen – modtager genvalg 

Jan blev genvalgt. 


Torben Fugl – modtager ikke genvalg 

2 personer blev foreslået. Michael Bo Andersen og Karsten Monsson. Ved den efterfølgende skriftlige afstemning fik Michael Bo Andersen 20 stemmer og Karsten Monsson 8 stemmer samt 4 blanke. Michael Bo Andersen blev valgt.  

 

Bestyrelsessuppleant:  Leif Svendsen – modtager genvalg  

Leif blev genvalgt. 

 

Revisor: Allan Svendsen 

Allan blev genvalgt, og Ib Due blev valgt som revisor, da Michael Bo Andersen ikke kunne være revisor samtidig med at være valgt til bestyrelsen. 

 

Revisorsuppleantt: Jan Due 

Ny revisonsuppleant blev Boye Zachariassen. 

 

Udvalg 

Aktivitetsudvalg: Freddy Rasmussen 

Bernd Arning (Kalle) 

Jette Christoffersen 

Helle Jensen – modtager ikke genvalg 

Susan Andersen – modtager ikke genvalg 

Aktivitetsudvalget består nu af 3 medlemmer som vil spørge medlemmer om at deltage ved de enkelte arrangementer.  

  

Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen 

Freddy Rasmussen 

Hans Jørgen Kleister 

Philip Pedersen 

Svend Aage Christiansen 

Alle blev genvalgt. 

  

Web-master:               

Maj-Britt Sørensen – modtager ikke genvalg 

Karna Maj blev valgt som ny web-master. 

 

 

IT-udvalg:

Jens Dichow Lund 

Freddy Rasmussen 

Karna Maj 

Bestyrelsen foreslår at IT-udvalget nedlægges 

IT-udvalget nedlægges. 

 

Miljøudvalg:               

Jens Dichow Lund  

Michael Andersen 

Kurt Zachariassen 

Alle blev genvalgt. 

 

Broformænd 

 

Bro 1 Leif Svendsen – modtager ikke genvalg 

Jørgen Reinholt blev valgt til ny broformand for bro 1. 

Bro 2 Heinrich Pohl  

Bro 3 Preben Hansen  

Bro 4 Jan Sørensen 

Broformænd for 2,3 og 4 blev genvalgt. 


Se regnskab