Generalforsamling 2015
Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Generalforsamling 2015


Indkaldelse

Ordinær generalforsamling i Langø Bådelaug:

Søndag, den 15. marts 2015 kl. 10.00 i klubhuset


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Se i øvrigt Bådelaugets hjemmeside.


Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand Jens Lund ønsker ikke at fortsætte.

Bestyrelsesmedlemmerne Torben Jørgensen og Freddy Rasmussen ønsker ikke genvalg.

5.Valg af revisor og revisorsuppleant.

6.Valg af udvalg

7.Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser

(Se medsendte: Forslag til Takster for Langø Bådelaug 2015-16)

8. Indkomne forslag.

9. Fremlæggelse af driftsbudget.

10.Eventuelt.


Langø den 25. februar 2015.

Langø Bådelaug


Følgendes valgperiode er udløbet

Bestyrelsessuppleant:  Lone Bertelsen– modtager ikke genvalg

Revisor:Jan Due. Modtager genvalg.

Revisorsuppleant:Birgitte Meyer. Modtager genvalg


Udvalg

Aktivitetsudvalg:

Freddy Rasmussen

Bernd Arning (Kalle)

Jette Christoffersen

Alle modtager genvalg


Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen

Freddy Rasmussen

Hans Jørgen Kleister

Philip Pedersen

Svend Aage Christiansen

Alle modtager genvalg


Web-master:                

Karna Maj.

Modtager genvalg


Miljøudvalg:               

Jens Dichow Lund

Michael Andersen

Kurt Zachariassen

Alle modtager genvalg


Broformænd

Bro 1  Jørgen Reinholt

Bro 2  Heinrich Pohl

Bro 3  Preben Hansen

Bro 4  Jan SørensenFormandens beretning til generalforsamlingen.


Endnu engang velkommen.


Rart at så mange har lyst til at bakke op omkring arrangementet. Det hedder formandens beretning dvs. at bestyrelsen ikke er bekendt med indholdet af beretningen.


Vi skal kigge lidt tilbage i det forgangne år ,men heller ikke længere .Der er sket meget og der vil

forsat blive arbejdet på at lave ting som måske gør det nemmere og mere spændende at være

bådejer herude. vi må konstatere at det at have båd er stærkt forbundet med hygge og sidde at

slappe af enten i båden i klubhuset og på bænke rundt omkring.


Traditionen tro er der jo gang i nye projekter. Projekter, som har været igang længe, men sådan er det herude. Proviantbroen er rigtig godt igang ligesom den nye terrasse ved det gamle klubhus. Der er klar til at blive lagt dæk på begge steder. På proviantbroen skal der laves yderligere 2 fundamenter der, hvor vi skal have kajakbroen. Vi har søgt penge til denne kajak bro, det bliver en lille havn med plads til 4 kajakker ad gangen. Lolland Kommune har det de kalder en vindmøllepulje, hvor der bliver uddelt  midler til lokale områder. Vi plejer ikke at være heldige, men håbet har vi og vi har søgt om ca. 70.000 kr. Hvis vi får pengene kan vi købe en færdig flydebro, hvilket selvfølgelig vil gøre hele projektet meget nemmere. Terrassen ved det gamle klubhus bliver noget  større end den gamle og vi får gelænder hele vejen rundt og med en rampe fra bro 2 som adgangsvej. Disse 2 nye tiltag vil være et rigtig godt aktiv specielt proviant/kajak broen skal man vente sig meget af.


Bestyrelsen har selvfølgelig løbende nye tiltag og vedligeholdelsesopgaver.  Bro 1, der er den sidste bro derude, trænger til nyt dæk samt nogle nye afstivninger. Dette kunne blive måske med opstart når bådene er væk sidst på året og så til  færdiggørelse  til foråret - næste år. Den trænger meget, så det er nok et af de større projekter, som skal igang.

En anden ting bestyrelsen skal arbejde videre med er om vi skal lave plads til autocampere. Autocampere er vundet rigtig meget frem de senere år og specielt på lystbådehavnene er de blevet meget synlige. De folk, som benytter disse er typisk/ofte gamle sejlere, som gerne vil vende tilbage til havnene for igen at være en del af miljøet. Det vi har snakket om er det område helt over ved kiosken. Om sommeren holder der ofte langtidsparkerede biler tilhørende Enehøje. Der er planer om 3 pladser og hvor prisen er den samme som en gæstesejlers pris. Anlægsudgiften vil være strøm. Man må se tiden ad og se om det er noget der skal gives tilladelse til


Lidt længere nede på dagsordnen vil Jan fremlægge endnu et flot regnskab for 2014. Medlemstallet bliver ved med at stige. Samtlige bådpladser er udlejet. Alene her i 2015 er der kommet 4 nye indskud. Så her vi jeg benytte lejligheden til at byde Dem velkommen.


Det er oppe i tiden at omlægge lån. Vi har fået regnet på det, men det kan ikke betale sig nu

der er for store omkostninger ca. 15ooo  kr. alt ialt , men der bliver fulgt op på sagen.

Forsikringområdet en så regel noget af en jungle. vi har fået dem gennemgået nogle gange og holder

øje med dem, så godt man nu kan. vi føler at vi er godt forsikrede.vi har på medlemmer som skulle komme til skade, traktor, vore bygninger, men det er en meget stor post. så en ny gennemgang om et par år ville måske være på sig plads.

Takstbladet, som det ser ud i dag er et virkelig godt redskab. Det er overskueligt og selvom der er kommet stigninger på for nogle og måske større stigninger for andre, så er det kun et udtryk for en mere retfærdig udligning blandt bådpladserne. Bådpladserne er opmålt arealmæssigt og det giver de nye udsving. Når der bliver lavet stigninger friholder vi primært vore egne medlemmer så det er dem udefra, som får lidt stigning på de forskellige ydelser. Iøvrigt stiger  hverken pladslejen eller kontingent i år.


Vi er stadigvæk med i forskellige grupper eller foreninger, hvor vi kan drage nytte af hinanden. Der er et samarbejde omkring Nakskov Fjord, hvor vi så sent som i mandags bestilte bøjer til de mange løb på fjorden. Nørredyb/Hestehoved, indsejlingen til Albuen og ikke mindst bøjer til vores   eget løb. 3 røde/4 grønne, ny øst og midtvejsbøje. Hårdt tiltrængt da vore egne er i en meget dårlig forfatning. Nakskov Havn bidrager og der er søgt og bevilliget penge fra FAG. Vi har lovet at bidrage lidt, hvis det bliver nødvendigt. Havnebåden NH1 har jo taget bøjer op for os hvert år - nu skal de nye stå ca. 3 år før et eftersyn. Vi har snakket en del om midtvejsbøje - at den ikke var synlig nok og måske skulle længere ud - men nu prøver vi den nye og ser tiden an.


Andre foreninger vi er medlem af er stadig FH og så alle havne omkring Lolland og Falster. Dog en forening med meget lidt aktivitet og så NH 1 HAVNEBÅDEN fra Nakskov.


Der har været nogen snak omkring udlån af klubhuset. Vi har jo haft den ide at åbne klubhuset for andre end medlemmer. Vi har pt. et sangkor og en kreativ gruppe med håndarbejde og så et par hold, som tager duelighedsbevis. Alle sammen betaler et beløb pr. gang de benytter klubhuset. Så har vi udlån til fester. Der går snakken på om vi går forsamlingshuset i bedene. De kæmper for at få gæster i huset og overleve. Omvendt er det her vores eget og vi kan gøre som vi har lyst til og så er der jo også meget forskellige behov. De grupper vi har her er typisk på 10 til 15 personer og de syntes lokalerne her er af fin størrelse.


Fjorddagene vender tilbage første weekend i september. Sidste år var nok rekord. Der har aldrig været så mange mennesker på Langø før. Det bliver gentaget i år. Langø Bådelaug står sammen med styregruppen for arrangementet. Hestehovedet om lørdagen og Langø om søndagen. Der bliver ture til Albuen med spisning, gudstjeneste i garnhallen, stegte ål og laks samt musik med Svendsen og Wagner ved klubhuset, der kommer Rib båd med plads til 12 personer på fjorden og kajakmøde med 15 både på havnen. Vi plejer at have en rigtig god dag, der er nok at se til men vi har en fin opbakning og så får vi da også noget ud af det økonomisk.


Tysker besøg - flere har spurgt om der kommer tyskerbesøg igen i år. Det gør der desværre ikke - ikke så mange på en gang. Det var en rigtig god oplevelse også selvom der var meget arbejde med arrangementet. Vi har fået meget ros for vores del af arrangementet og det kan jo være de bruger os en anden gang igen.


På sidste generalforsamling kom der en del forslag frem som bestyrelsen/generalforsamlingen tog til efterretning. Der bliver fortsat arbejdet med flere af forslagene - nogle var i den dyre ende medens andre var overkommelige. Et af forslagene gik på benzin/diesel stander - hvis det skal kunne lade sig gøre kræver det at vore medlemmer køber deres brændstof hernede. Vi har undersøgt betingelser og leverancer.


Det er jo ingen hemmelighed, at der skal en del nyvalg i år. Vi har meldt meget tidligt ud, at der er bestyrelsesmedlemmer og formand, som stopper. Vi har fået nogle henvendelser fra medlemmer, som har udvist interesse og de bliver foreslået når den tid kommer. Men omvendt skal det jo aldrig afholde nogle fra at forsøge opstilling, hvis man har lyst. For mit eget vedkommende har det været en god tid - det er blevet til mange år først i bestyrelse og så senere som formand. Jeg syntes der er sket meget og vores formålsparagraf om at udvikle os og gøre Lystbådehavnen til et godt sted at være om de er lykkedes må andre jo bedømme men noget tyder på at der ramt rigtigt nogle gange. jeg er helt sikker på, at de gamle og nye bestyrelsesmedlemmer og udvalg vil fortsætte de gode takter Jeg vil sige tak til alle, der har været med til at bidrage til at gøre, hvad Bådelauget er i dag.


Tak for ordet.


Regnskab for Langø Bådelaug 2014: