Generalforsamling 2014
Generalforsamlingen holdes i klubhuset.

Langø Bådelaug


Der var stort fremmøde til generalforsamlingen med 32 aktive og 6 passive medlemmer.


Se mere om medlemsskab

Generalforsamling 2014


Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Langø Bådelaug:

Søndag, den 30. marts 2014 kl. 10.00 i klubhuset

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.


Referat af generalforsamlingen.

Der var mødt 32 aktive og 6 passive medlemmer op.


Dagsorden


1.Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Leif Svendsen som dirigent. Han blev valgt og gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 

2.Formandens beretning

Sammen med forsamlingen blev afdøde medlemmer mindet.

Formandens tale er separat vedlagt.

Erik Rasmussen beklagede sin nød over manglende samarbejde fra Bådelaugets side.

Dette blev kommenteret af Helge Samuelsen, Ib Walbum, Villy Nordeide og formand Jens Lund.

Der henvises til udsendte udredning af 7. januar 2014. fra Langø Bådelaug om det ulovlige byggeri.

Formandens beretning blev godkendt.


3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt.


4.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Se valg og udvalg senere.


5.Valg af revisor og revisorsuppleant

Se valg og udvalg senere.


6.Valg af udvalg

Se valg og udvalg senere.


7.Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser

(Se medsendte: Forslag til Takster for Langø Bådelaug 2014-15)

Kontingent og takster blev forelagt via vort takstblad som blev vedtager.                                                  Takstbladet vedlægges referatet


8. Indkomne forslag

Morten Simonsen forelagde ønsker og forslag til generalforsamlingen, som den kommende bestyrelse vil arbejde videre med.


9.Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budgettet som blev taget til efterretning.


10.Eventuelt.

Dirigenten takkede for den nemme afvikling af generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede Morten Simonsen for sine forslag, afgående medlemmer i bestyrelse og udvalg, samt  forsamlingen for god ro og orden.


Langø den 1. april 2014.

Freddy RasmussenValg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


Følgendes valgperiode er udløbet


Bestyrelse:

Jan Sørensen – modtager genvalg. Jan blev genvalgt.

Torben Fugl – modtager ikke genvalg

2 personer blev foreslået. Michael Bo Andersen og Karsten Monsson. Ved den efterfølgende skriftlige afstemning fik Michael Bo Andersen 20 stemmer og Karsten Monsson 8 stemmer, samt 4 blanke. Michael Bo Andersen blev valgt.


Bestyrelsessuppleant:

Leif Svendsen – modtager genvalg. Leif blev genvalgt.

Revisor:

Allan Svendsen. Allan blev genvalgt, og Jan Due blev valgt som revisor, da Michael Bo Andersen ikke kunne være revisor samtidig med at være valgt til bestyrelsen.

Revisorsuppleant:

Jan Due. Ny revisonsuppleant blev Boye Zachariassen.


Udvalg


Aktivitetsudvalg:

Freddy Rasmussen
, Bernd Arning (Kalle)
, Jette Christoffersen
, Helle Jensen – modtager ikke genvalg
, Susan Andersen – modtager ikke genvalg

Aktivitetsudvalget består nu af 3 medlemmer som vil spørge medlemmer om at deltage ved de enkelte arrangementer.

 Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen
, Freddy Rasmussen
, Hans Jørgen Kleister
, Philip Pedersen
, Svend Aage Christiansen

Alle blev genvalgt.

 Web-master:

Maj-Britt Sørensen – modtager ikke genvalg

Karna Maj blev valgt som ny web-master.

IT-udvalg:

Jens Dichow Lund
, Freddy Rasmussen
, Karna Maj

Bestyrelsen foreslår at IT-udvalget nedlægges
. IT-udvalget nedlægges.

Miljøudvalg:

Jens Dichow Lund
Michael Andersen
Kurt Zachariassen

Alle blev genvalgt.Brofomænd

Bro 1

Leif Svendsen – modtager ikke genvalg
.

Jørgen Reinholt blev valgt til ny broformand for bro 1.

Bro 2

Heinrich Pohl

Bro 3

Preben Hansen

Bro 4

Jan Sørensen


Broformænd for 2,3 og 4 blev genvalgt.


Referat af Bestyrelsesmøde den 30.3.2014. kl 12.00 i Klubhuset.

Følgende deltog:

Jens Dichow Lund, Jan Sørensen, Michael Bo Andersen, Leif Svendsen, Torben Jørgensen, Lone Bertelsen og Freddy Rasmussen.

Dagsorden

1.Konstituering efter generalforsamlingen.

2.Næste Møde.

3.Eventuelt.


Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Jens Dichow Lund

Næstformand Torben Jørgensen

Kassere Jan Sørensen

Sekretær Freddy Rasmussen

Medlem Michael Bo Andersen. Ansvar for medlemskartoteket.


Næste møde som planlagt den 7. april 2014 kl 19 i Klubhuset.

Lone har lavet ny mailliste. Husk at rette til.


Tak for god ro og orden.


Den 1.4.2014.

Freddy Rasmussen