Referater 2016
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af havnen. Her er det bro 4.

Langø Bådelaug


Langø Bådelaug står bag Langø Lystbådehavn, som er en privat havn.Havnen og klubhuset er blevet til ved medlemmernes frivillige indsats.


Se mere om medlemsskab

Referater fra bestyrelsesmøder 2016


Bestyrelsen afholder normalt bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned.


Når referatet er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer, offentliggøres det her på hjemmesiden.

Du finder alle bestyrelsesmøder i 2016 nedenfor i datoordning.

Desuden referat fra medlemsmødet 7. januar


Bestyrelsesmøde 4/1-2016

Afbud: Karsten


Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

    Godkendt


2: Nyt fra:

A: Formanden:

Intet

B: Sekretæren:

Intet

C: Sekretariatet:

Intet

D: Kasseren:

Regnskabet er klart til revision

E: Udvalg:

Intet

D: Havnefogeden:

Intet


3: LAG, hvor langt er vi ??

Jan har talt med Martin Strange og han virker posetiv. De skal tale sammen igen her i det nye år


4: Medlemsmøde:

Er sat til den 7 januar og det er ang. Ny havnefoged


5: Generalforsamling:

20 marts kl 10.00


6: Eventuelt:

Der skal tages kontakt til forsikrings selvskabet Codan, ang. Forsikring på havnen.


Næste møde er den 1 februar 2016

Referat fra medlemsmødet i Langø Bådelaug den 7 januar 20


27 medlemmer var mødt op.


Michael startede med at informere lidt om, at vores havnefoged har valgt at stoppe ved næste generalforsamling, da han bl.a. p.g.a. arbejde ikke har tid til det mere.

Vi skal have fundet ud af, hvad vi skal gøre i fremtiden, måske nogle kunne komme med nogle gode ideer til, hvad vi kunne gøre.

Det allerbedste ville jo selvfølgelig være, at vi fik en ny havnefoged, men der kom desværre ikke nogle emner på banen. Det kunne jo også være, at der ikke kun skulle en person til at varetage den stilling, da der er en del opgaver, men hvis der var 2, måske 3 personer, som kunne blive enig om at deles om opgaven, kunne det jo også blive en mulighed.

En mulighed var også, at nogle af opgaverne blev lagt over på andre, f.eks. renholdelse af toiletterne, der kunne måske lavet en turnus ordning, så dem der måtte melde sig til den opgave skiftes til at gøre det.

Det samme kunne måske gøres med græsslåningen, der kunne måske også laves en form for turnus.


Hvad kan der gøre for at gøre det lettere når gæstesejler skal betale:

Der blev snakket om, at der kunne laves noget kuvert betaling og det kunne kombineres med ”Go marina”, det kunne måske lette nogle af havnefogedens opgaver.


Men der var enighed om, at der skal laves en jobbeskrivelse af, hvad en ny havnefoged skal lave, og så skal det lægges ind på bådelauges hjemmeside, og der kunne sendes en mail ud til alle medlemmer.

Der samme kunne gøre med en liste, hvor dem som vil være på rengørings holdet kan skrive sig på, og det samme kan gøres med græsslåningen.


Så blev der snakket om, hvor langt vi er med LAG:

Der er snakket om at søge midler til hjælp til at lave bro 1 samt lave et par nye grillpladser med terrasser, og det skulle meget gerne laves her til foråret.

Der skal nogle frivillige til at hjælpe til med det, der skal i hvert fald bruges en 6-8 stykker, og dem, som har lyst til det, kan henvende sig til Jan Baisner, da han meget gerne vil holde styr på det.


Der blev snakket om ikke det kunne være et forslag til generalforsamlilngen, at alle medlemmer med bådplads 2 gange om året skal være med til en aktivitetsdag/arbejdsdag, og hvis man ikke kan det, skal det koste et beløb, det kunne f.eks være 200,00 kr.


Da der de sidste år er et stigende forbrug af strøm på bro´erne, kunne en løsning være at vi investerer i nogle kabler med tæller på, så sejlerne betaler for det strøm, som de bruger.

Det vil bestyrelsen snakke lidt mere om, hvad vil det koste at få lavet disse kabler, kan det svare sig, eller hvad kan der ellers gøres, og så kan det fremlægges til generalforsamlingen. 


Der har jo været lidt utilfredshed i krogene, og det kunne bestyrelsen godt tænke sig at vide lidt mere om, hvad det går ud på. Men ingen af de fremmødte havde noget konkret at komme med. Et enkelt medlem kendte ikke til, at der skulle være nogen problemer, derfor må det anses for, at dette er tilfældet.


Ris til bestyrelsen:

Referaterne fra bestyrelsesmøderne er ikke fyldige nok, og det vil vi selvfølgelig se om ikke vi kan blive bedre til.


Der blev spurgt, om det kun er bestyrelsen og aktivitet udvalget som må arrangere arrangementer, men nej det må alle selvfølgelig, men det vil være en god ide, at det lige bliver kordineret med aktivitets udvalget.


Der var også et forslag om, at der kunne laves en fast sejlerdag, hvor man mødes evt. en gang om ugen, og hvis vejret er godt kunne man sejle en tur. Det kan enten være sammen eller hver for sig. Måske dem som sejler for sejl vil med en tur med en motorbåd, eller omvendt. Det kunne blive rigtig hyggeligt.


Formanden takkede for en god aftenBestyrelsesmøde 25/1-2016

Afbud: Ingen


Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt

   

2: Nyt fra:

A: Formanden:

Michael og Lone var til møde i Langø forsamlingshus torsdag 21 januar hvor det var Langø bylaug som havde indkaldt de forskellige foreninger som har tilknytning til Langø. Mere derom under punkt 9   

B: Sekretæren:

Intet

C: Sekretariatet:

Der er kommet 2 nye medlemmer. Disse medlemmer kontaktes, da kontigentperioden er fra 1/4 til 31/3. så hvis de skal have stemmeret til generalforsamlingen vil de få en ny opkrævning igen efter 1/4.

D: Kasseren:

Årsregnskabet er færdigt og der er ca. 110.000 – 115.000 kr. i overskud i 2015

Den 26 januar kl 16.30 er der møde på Langø ang. LAG med Martin Tange. Jan Sørensen og Michael Andersen deltager

E: Udvalg:

Intet

D: Havnefogeden:

Intet

     

3: Evaluering af medlemsmøde:

Medlemsmødet som blev afholdt i klubhuset den 7 januar var et rigtig godt og positivt møde.

Da det var første gang bestyrelsen var samlet efter medlemsmødet, blev der selvfølgelig snakket om de ting, som der blev drøftet på medlemsmødet.

Der blev spurgt om ikke referaterne fra bestyrelsesmøderne kunne blive lidt mere fyldest gørende, og det vil vi selvfølgelig prøve at efterkomme.

Ang. Havnefoged, så blev der også snakket om hvordan vi evt. kunne løse det i fremtiden. Der blev snakket om at måske skal der mere en 1 person til at løfte den opgave, så det dermed ikke er den samme der skal stå for alle opgaverne. Selvfølgelig en havnefoged der har det overordnet overblik, men 1-2 personer mere som kan hjælpe med de opgaver som der nu engang er.

Der skal udarbejdes en job beskrivelse til en havnefoged, som vil blive lagt på Bådelauges hjemmeside og der vil blive sat en annonce i avisen.

Der er jo også bl.a. græsslåning og rengøring af badefaceliteter og toiletter. Det især uden for den periode hvor Rasmus ikke er der. Der blev snakket om der evt. kunne laves en liste hvor man kunne skrive sig på, således at der blev lavet en turnus ordning så man skiftes til at gøre det. 

Jan Bajsner skal bruge nogle frivillige til at lave broen, han vil lave en tilmedlings liste så dem der vil hjælpe kan skrive sig på. Og den kommer til at lægge på Bådelauges hjemmeside.

Der blev snakket om at alle skal deltage i 2 arbejdsdage ellers koster det en bøde.

Stigende forbrug af strøm på broerne, det drejer sig faktisk om mange kilowatt og det er steget med ca. 20%,  og det bliver til mange penge. Der blev snakket om at en løsning kunne bl.a. være at der blev investeret i nogle strømkabler.

Ang. de murende der var i krogene var der jo ingen der havde noget at sige, så derfor må vi gå ud fra at der intet er i vejen.

Forslag om evt. fast sejlerdag, hvor dem der har lyst kan komme på havnen og dem der har lyst til at komme med en tur har mulighed for det. Alle var enig om at det ville være en  god ide og det vil vi helt klart arbejde mere i.


4: Havnefoged – havnepenge:

Vi kan ikke undvære en havnefoged, så der er blevet udarbejdet en jobbeskrivelse og der sættes en annonce i avisen, samt på vores hjemmeside.

Samtidig vil der blive søgt efter 2 personer mere som kan hjælpe som havnepenge opkræver

Alternativet hvis vi ikke finder nogle havnefoged er, at der bliver en form for kuvert betaling, GoMarina eller mobilpay

   

5: Generalforsamling:

Er den 20 marts kl 10 Hvis der er forslag skal de være formanden i hænde senest 8 dage før.


6: Rasmus:

Vi har heldigvis fået lov at få Rasmus fra 1 april til 30 september, så det vil helt klart være en stor hjælp, at vi har ham igen.


7: Betaling for strøm:

Da strømforbruget er steget en del, har bestyrelsen foreslået at gæstesejlerne skal betale 10 Kr. for strøm.

Da der har været en større tilgang i nye både, må man derfor også regne med et større forbrug. Den største stigning er i månederne maj, juni og juli hvor der er flest gæstesejlere derfor en øget betaling for gæstesejlere. Det vurderes så igen efter sæsonen, om der skal gøres yderligere tiltag.

Alle der skal have strøm i vintermånederne skal betale efter måler.

Michael undersøger priser på Tallykeys betalingssystem.


8: Arbejdsdage/bøde:

Det vil blive rigtig svært at administrere hvis der skal være bøder hvis man ikke møder op, så det frafalder vi. Så vi laver arbejdsdage hvor dem der vil give en hånd med kan melde til. Der er blevet talt om at lave 2 arbejdsdage forår og 2 arbejdsdag om efteråret.

Dato til den første arbejdsdag er Lørdag 12 marts

Forslag til kommende arbejdsdage er.

Lørdag 2 april

Lørdag 3 september

Lørdag 15 oktober


Michael taler lige med Helge, så optagning og arbejdsdage ikke falder på samme dag. Traveliftudvalget kender endnu ikke dage for optagning, men undlader at lægger dem på de planlagte arbejdsdagene.


9: Langø´s fremtid:

Michael og Lone var til møde i Langø forsamlingshus hvor Langø Bylaug havde indkaldt til møde, det var et meget positivt møde, hvor de godt kunne tænke sig at alle foreninger kunne arbejde sammen om forskellige projekter.  Alle blev enig om at pålideligheds sejladslen helt klart skulle gøre igen.

Mange ting blev der snakket om og der er rigtig mange gode ideer som vi hver i sær og sammen skal prøve at se hvad vi kan gøre, mere herom på et senere tidspunkt.

Michael, Jens og Lone vil fremover deltage i disse møder.


10: Eventuelt:

Intet

 

Næste møde er den 29 februar 2016


Bestyrelsesmøde 29/2–2016

Afbud: Jan


Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt


2: Nyt fra:

A: Formanden:

Der er kommet mail fra Kurt Lange at han ikke kan deltage i forberedelserne til Fjorddagene i år, men Ib Walbum træder til i stedet for.

B: Sekretæren:

Ang. pålideligheds sejlads, som der var møde om i forsamlingshuset, var der ikke så meget at sige endnu, men der skal være møde her igen den 10 marts.

C: Sekretariatet:

Michael er i gang med at opdatere medlemsliste, der er et par stykker som er meldt fra, men der er også kommet nogle nye.

Der er muligvis en ny havnefoged undervejs, afgørelsen kommer i løbet af den næste uges tid.

D: Kasseren:

Regnskaberne bliver sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne så vi lige kan se dem igennem inden generalforsamlingen

E: Udvalg:

Intet

D: Havnefogeden:

Intet


3: Generalforsamling:

Til generalforsamlingen er følgende på valg:

Bestyrelsesmedlem:

Jan Sørensen modtager genvalg/gerne afløses

Boye Zachariassen modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant:

Leif Svendsen modtager ikke genvalg

Revisor:

Allan Svendsen modtager genvalg

Revisosrsuppeant:

Boye Zachariassen modtager genvalg

Aktivitetsudvalg:

Freddy Rasmussen modtager ikke genvalg

Bernd Arning (Kalle) modtager genvalg

Jette Christoffersen modtager ikke genvalg

Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen modtager genvalg

Freddy Rasmussen modtager ikke genvalg

Hans Jørgen Kleister modtager genvalg

Philip Pedersen modtager genvalg

Karsten Månsson modtager genvalg

Web-master:

Karna Maj modtager genvalg

Miljøudvalg:

Jens Dichow Lund modtager genvalg

Michael Andersen modtager genvalg

Kurt Zachariassen modtager genvalg

Broformænd:

Bro 1 – Jørgen Reinholt modtager genvalg

Bro 2 – Heinrich Pohl

Bro 3 – Preben Hansen andre må gerne overtage

Bro 4 – Jan Sørensen modtager genvalg


4: Spisning generalforsamling:

Efter generalforsamlingen vil der blive serveren et lettere traktement og det til en pris af 85,– bindende tilmelding til Jens Lund


5: Arbejdsdag, hvad skal der laves?:

Arbejdsdag er lørdag den 12 marts kl 8,

Opgaver kunne bl.a være:

Lægge sten på plads – evt. påbegynde nedrivning af bro 1 – hovedrengøring af klubhuset


6: Godkendelse af takster:

Taksterne forbliver de samme, på nær hos gæstesejlerne, de stiger med 10,–


7: Eventuelt:

Intet


Næste møde er den 4 april 2016


Bestyrelsesmøde  4. april 2016

Afbud:

ingen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

godkendt


2: Nyt fra:


A: Formanden:

Der bliver bestilt puller til bro 1   


B: Sekretæren:

Intet


C: Sekretariatet:

6 både er på vente liste indtil videre for at få en plads, og de skal betale for at stå på venteliste.


D: Kasseren:

For at få mobil Pay så sejlere kan betale på den måde, skal vi åbne en konto i Danske Bank for at få det til at fungere, så det bliver gjort.


E: Udvalg:

Intet


F: Havnefogeden:

Intet


3: aktivitetskalender

Standerhejsning lørdag den 16 april kl. 14.00

Hornfiske konkurrence søndag den 1 maj kl. 8.00

Fællestur til Spodsbjerg lørdag og søndag den 18-19 juni

Der arbejdes på at der evt. kan blive en Pinsefest den 14 maj

Skt. Hansbål den 23 juni kl.18.00 hvor folk kan grille og hygge med bål kl. 21.00, nærmere om det kommer senere.

Fjorddage er den 4 september her på Langø

Standerstrygning er den 23 oktober kl 14.00

Nytårskur den 31 december kl. 10.00


4: Arbejdsdag.

Der mangler rigtig meget hjælp til Bro 1 så der er arbejdsdag den 9 april

Der er opgaver som:

Resterne på kajakbroen skal laves

Vandslanger skal lægges ud

Rydde op langs molen for bl.a. plastik

Den lille bro skal ordnes for tang

Fjerne den gamle træmast

Bro 1, flyttes sten m.m.

Fastgørelses af el skab ved bro 2

Ting i klubhuset skal laves

Oprydning af depot på 1 sal

Fliser skal sættes op ved indgang


5: Havnefogeden: opgavefordeling

Havnefogedens opgaver er på plads.


6: Køkkenudstyr

Da komfuret slår strømmen fra og komfuret er meget langsomt, er der besluttet at der købes en nyt komfur. Poul vil sørge for at få købt et.


7: Rasmus: Hvad skal han lave ?

Havnefogeden snakker med Rasmus og sammen finder de ud af hvad han skal lave.


8: status bro 1

Der bliver arbejdet næsten hver dag, så det går fremad men der mangler stadig en del. Der skal også laves terrasse derude.


9: Eventuelt:

Traktoren virker ikke, så den skal laves.

                                                                                                                                                      Næste møde er den 2.maj 2016Bestyrelsesmøde 2. maj 2016


Afbud:

Ingen

Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

   

2: Nyt fra:

A: Formanden:

intet


B: Sekretæren:

Der skal søges om spiritus tilladelse til fjorddagene og det vil sekretæren gøre.


C: Sekretariatet:

Intet


D: Kasseren:

Der er blevet sendt faktura ud til dem der har bådpladser, og betalingerne kommer stille og roligt ind. Der er nogle enkelte udmeldinger men der er også kommet nogle nye til.


E: Udvalg:

Der er blevet afholdt Hornfiske konkurrence den 1 maj.

Der var 24 voksne og 4 børn og der blev fanget 21 hornfisk

Aktivitets udvalget  har lavet 1344 kr. i overskud efter Hornfiske konkurrencen.


F: Havnefogeden:

Der blev besluttet  at der skal købes nye Dannebrog flag, da dem vi har er ved at være noget slidte. Der skal købes en ny spade og noget maling.

Et par af vores gamle borde der står på ude skal kasseres, og vi ønsker et par nye.

Jørgen Reinholt har bestilt nye røde og grønne vendeskilte til hver bådplads. Bådelauget betaler disse skilte, og hvis der er nogle bådejer som har betalt selv, de kan får beløbet refunderet.


3: Status/økonomi LAG

Der skal holdes møde med de folk som arbejder med opgaven for at der kan laves timesedler, alt skal dokumenters til LAG og kasseren skal løbende sende dokumentation  ind og til slut skal der laves en aflevering.


4: Gomarine   -  Harba

Gomarine har sendt en plakat som skal sættes op så alle kan se hvordan det fungerer.

Formanden har fået en henvendelse fra Harba, som er noget af det samme som Gomarina.

Men vi har besluttet at i første omgang holder vi kun Gomarina og så kan vi se, hvordan det kommer til at gå, og så kan vi se på et senere tidspunkt, om vi måske skal Harba.


5: Rottebekæmpelse

Der er ringet efter rottemanden, da der er opdaget, at der er rotter på havnen.


6: Projekt med Hestehoved

Der er kommet forslag om fra Hestehovedet, om ikke vi kunne lavet nogle arrangementer sammen, f.eks. 2 om året, et her på Langø og et på Hestehoved. F.eks. et forår og et efterår, for ikke at det skal ligge i sejlersæsonen.

Det kunne være rigtig spændende, og det vil vi da helt sikker arbejde videre på.


7: Rød/Grøn skilte

Som nævnt tidligere så er skiltene købt og Bådelauget betaler disse skilte.


8: Eventuelt:

Nye prisskilte vedr. havnepenge, og der mangler et skilt som viser hvor kassen til havnepengene befinder sig.

Ang. Sankt Hans så er det  Borgmester Holger Skov Rasmussen der holder båltale kl 21.30 og der er spisning kl 19 og enten kan man bestille mad her i Bådelauget eller man kan grille selv.

Mere herom senere.

                                                                                                                                                      Næste møde er den 6/6 2016


Bestyrelsesmøde  6. jun 2016

Afbud:

Karsten


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt

   

2: Nyt fra:

A: Formanden:

Formanden har fået en mail fra det tyske sejlerblad Yacht, som gerne vil have en opdatering omkring havnen. Havnefogden vil tage en snak med hende der skrev mailen.

Ang. Mærkedage for medlemmer såsom fødselsdage, så er det meget svært at vide, hvornår der er f.eks.  rund fødselsdage, da vi ingen fødselsdata har på medlemmerne. Så for ikke at komme til at gøre forskel, har bestyrelsen besluttet at vi ikke giver gaver til disse mærkedage for så bliver ingen glemt.

   

B: Sekretæren:

Havnefogeden vil gerne være med til at sælge billetter til spise arrangementet til pålideligheds sejladsen den 30/7 2016

         

C: Sekretariatet:

Der er kommet 2 mere på venteliste til en bådplads.

     

D: Kasseren:

En stor del af medlemmerne har betalt sin bådplads, men der mangler dog stadig ca. 30 stk.


E: Udvalg:

Fest udvalget arrangeret Sankt Hans fest, og alt er allerede udsolgt.

Miljø udvalget har sprøjtet alle broerne og terrassen mod alger, så nu er de klar til sæsonen.


D: Havnefogeden:

Rasmus har fået arbejde så han kan desværre ikke hjælpe os fremover. Jens vil prøve at se om vi kan få en anden i stedet for Rasmus.

     

3: Strikkeklub hver uge:

Der er kommet forespørgsel fra strikkeklubben at de meget gerne i vinterhalvåret vil komme her i klubhuset om mandagen og strikke. Det har bestyrelsen sagt ja til.


4: Go Marina:    

Go Marina er kommet op at køre og er nu funktionsdygtig.


5: Forespørgsel om modelbåde klub:

Der er kommet en forespørgsel og at der evt. kunne laves en modelbåde klub. Flemming må gerne prøve at se om der kan samles nogle med disse interesser og måske lave et hold.


6: Parkering:

Der kan ind imellem være lidt problematisk med parkering på pladsen her ved klubhuset, vi må se om det er et vedvarende problem eller hvad vi kan gøre fremover.


7: Lokalplan:

I lokalplanen står der at bådene skal være væk fra kajen inden den 15 maj, der skal findes en løsning.


8: Eventuelt:

Et skab i klubhuset til havnefogedens ting skal vi have lavet, så afløseren og formanden også kan komme til dem.

Da det er forbudt at sejle med vandschoter må de ikke sættes i vandet  her fra Langø hvis nogle skulle finde på at ville det.

Formanden har annonceret på sin facebook side at hver onsdag kl. 18.00 sejler han ud og dem som har lyst til at sejle med er hjertelig velkommen til at møde op.

Der er kommet et brev fra sø og mose, og de tilbyder bl.a. flytning af sand og sten, og det ville da være en rigtig god ide at tage en snak med dem om at komme en tur til Langø og se på hvad de evt. kunne hjælpe havnen med her på Langø.

Det vil være rigtig rart, hvis alle vil overholde 3 knobs hastigheden i havnen, for det er der desværre ikke alle der gør.

Strømledninger som går fra strømboksen og til båden må gerne holdes på bådene så de ikke ligger og flyder på broerne, så man kan falde i dem.

Vi vil appellere til sejlerne at de slukker for hoved afbryderen til strømmen og trække stikket ud til deres båd når de forlader båden, så der ikke bliver brugt unødigt strøm.


Næste møde er den  29 august 2016Bestyrelses møde 29. august 2016

Afbud: Poul


Dagsorden:


1:Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt


2:nyt fra:

A: formanden

Vi har fået henvendelse fra ham henne fra Møllen, at vi har vogne stående på plænen foran hans hus, Men ifølge matrikkelstyrelsen hører dette stykke grund til bådelaugets areal , så da det er vores plads  er ingen problemer i det.

Spiritus bevilling til fjorddagene er kommet.

Formanden sejler stadig hver onsdag, hvis nogle skulle være interesseret i det

B: sekretæren

Intet

C: sekretariatet

Intet

D: kasseren

Vi kan ikke få mobilpay, det skal være tilknyttet en person og hver person må kun være tilknyttet en gang, og da alle i bestyrelsen har, kan det ikke lade sig gøre. Som virksomhed vil gebyrerne blive meget meget høje da vi ikke er kunde i Danske Bank. Det opfordres kraftigt til at gæstesejlere bruger GoMarina

E: udvalg

Intet

F: Havnefogeden

Et rigtig godt arrangement med Mopa både, der var 21 både tilmeldt og de hyggede et par dage.


3:Fjorddagene

Der er Fjorddage her i den kommende weekend 3 og 4 sep. Og søndag den 4 sep.  er det Langø som er i fokus, og med en masse hjælpere, både i klubhuset men også på pladsen, så ser vi frem til en dejlig søndag.   


4:LAG møde

Der er strammet en del op omkring LAG midler, så Martin fra LAG kommer her til Langø på torsdag for at gennemgå hvad der er ved at blive lavet og hvor langt vi er nået.


5:Byggeri, hvordan ligger vi ??

Der vil snarest blive iværksat tiltag omkring den nye terrasse, Jørgen og Jan står for opførelsen af denne, kajakplatform samt bro til befæstigelse er også i gang samt læ hegn på bro 4 bliver snart startet op.Man må gerne melde sig under fanerne til disse projekter, da de SKAL være færdige inden 31/10 - 16   

                         

6:Medlemslister

Medlemslisten er ved at blive opdateret så både formand og kassere har den samme opdateret liste.


7:Bestyrelsesmøde evt. en anden dag.

Bestyrelsesmøderne flyttes til 1 onsdag i måneden i stedet for mandag


8:Trailerbåde

Vi skal prøve at se om vi kan få lidt mere styr på hvem der sætter både i vandet, for der kan være tvivl om alle betaler. Dem som har købt årskort og dem som har bådplads skal selvfølgelig ikke betale igen, men kommer der andre og sætter i vandet, det ved vi faktisk ikke, og det skal vi se om vi kan finde en måde at holde lidt mere styr på det. Der forsøges med et skilt på lågerne som holdes lukkede således at man ikke kan undgå at se skiltet når man skal åbne lågerne for at få sin båd i vandet.


9:Eventuelt

Det kunne være en god ide at lave en eller anden for noget vinter arrangement, men hvad kunne det være?? Kom gerne med forslag.

Ang strømforbruget, så talte vi lidt om det. Det kunne være sådan at dem der skal have ledninger tilsluttet hele tiden (det er der mange på bro 4 der har) så skal der sættes måler på. Michael fremvist eks. på nogle målere. Der træffes nærmere beslutning herom når vi kender 2016´s strømforbrug.


Næste møde 5/10-16  kl 19.00Bestyrelsesmøde 5. oktober 2016

Afbud:

Jan


Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt

   

2: Nyt fra:

A: Formanden:

Der har været evalueringsmøde ang. Fjorddagene og alle var rigtig godt tilfredse, og telt og stole er bestilt til næste år.

Opdatering af vores medlemslist går fremad, nu er den brugbar men dog ikke helt færdig.

Ham fra Møllen har haft henvendt sig igen om at der ikke må være bådevogne på græsset da det tager hans udsigt. Så nu skal bådevognene fjernes, og det bliver gjort når bådene skal tages op, det har vi sagt ja til men på den betingelse at græsset ikke må bruges til parkeringsplads.

Ang. skiltet til trailer rampe er endnu ikke kommet i brug, der vil blive arbejdet på sagen, så det som minimum er klar til næste sæson.


B: Sekretæren:

intet

         

C: Sekretariatet:

Der er kommet et par ledige bådpladser, så der blev snakket om at der evt. Kunne rykkes rundt på bådene, så kan nogle af dem som står på ventelist komme til.

     

D: Kasseren:

 

E: Udvalg:

Aktivitetsudvalg.

Fra Fjorddagene har der været et lille overskud på 1600 kr.

Til standerstrygningen den 23 okt. vil der blive gule ærter til 90 kr.  kl 17 og dertil høre der kaffe og æblekage som vil blive serveret når flaget er kommet ned. Sidste tilmelding er den 18 okt. og der er plads til 35 personer.


D: Havnefogeden:

Der er en som har forespurgt på at låne klubhuset til nytårs aften, men det kan ikke lade sig gøre da vi selv har Nytårskur i klubhuset denne dag.

Der er 4 fra Mopa som har haft sat deres skib i vandet over i fiskerihavnen ved en fejl, men vi får bare regningen fra fiskerihavnen og så betaler vi den.


3: Traveliften renovering af El taljer:

El taljer skal renoveres der er ved at blive indhentet nogle prise.  Helge og Philip  vil gerne lave det.


4: Indkøb af elmålere:

Der er blevet besluttet at vi køber 5 elmålere, så dem som lægger i vandet om vinteren, de kan få målere på, så de kan afregne for den strøm som bliver brugt.


5: Byggeriets status:

Der er ikke sket så meget, for til kajakbroen kommer der ikke materialer før slut uge 41 eller 42

Det går fint fremad med bro 4 og terrassen

Det hele skal være færdig til den 31 oktober 2016 og hvis det ikke er det så får vi ikke det tilskud som vi skulle have fra LAG


6: Standerstrygning:.

Det har vi den 23 okt. Og som skrevet tidligere så er der kaffe og æblekage samt gule ærter.   Der er tilmelding senest den 18 okt.


7: Eventuelt:

Intet

   

Næste møde er den  2 november 2016


Bestyrelsesmøde 2. november 2016


Fravær:

Carsten og havnefogeden


Dagsorden:

1.Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt


2.  Nyt fra:

A:  formanden

Bestyrelsen blive enig om, at når bestyrelsesmødet er slut, læser sekretæren og for de andre hvad der er snakket om og besluttet, så hele bestyrelsen ved hvad der kommer til at stå i referatet.

   

På vores hjemmeside under det som hedder gæster, der er en linje omkring overnatningsmuligheder omkring Langø området.


B:  Sekretæren

intet


C:  Sekretariatet:

Nye medlemslister er opdateret.

Der er undersøgt hos DFU hvem der har ansvarsforsikring, og dem som ikke har vil få en          henvendelse om at det skal de have for at have en bådplads her på havnen.

Der er købt 5 nye elmålere med ledning.


D:  Kasseren:

Intet


E:  Udvalg:

Miljøudvalg  =  der er blevet kørt i container med de forskellige ting fra skuret.

Aktivitetsudvalg  =  der er overskud for standerstrygning på ca. 465,00 kr.


F:  Havnefogeden:

Intet


3:  Opdatering LAG:

LAG er blevet lavet færdig og afleveret til tiden, så nu venter vi på svar.


4:  Arbejdsdag:

Arbejdsdag bliver den 20 november, mødetid kl 8.00 til morgenkaffe. Mere om opgaver kommer senere


5:  Internet hastighed:

Internettet er meget langsomt, og der vil blive etableret  et hurtigere forbindelse


6:  Deltagelse i pålidelighedssejlads:

Vi har besluttet at vi vil deltage igen i pålidelighedssejladsen, og det bliver Lone og Jens som tager til møderne.


7:  Eventuelt:

Forslag om julefrost, og det vil aktivitetsudvalget kigge på.

Der er forslag om at der skal laves en sti, fra bro 4 og op til klubhuset,Næste møde 7 december 2016Bestyrelsesmøde 7. december 2016


Dagsorden:

1.Godkendelse af referat fra sidste møde:


2.  Nyt fra:

A:  formanden

Vores hjemmeside koster penge, så vi skal give ca. 480 kr. om året for den

Der er lavet strøm på bro 4, 2 facer er blevet lavet.

   

B:  Sekretæren

intet


C:  Sekretariatet:

Intet

     

D:  Kasseren:

Martin Tange fra Lag har været her og godkende det som er blevet lavet.

 

E:  Udvalg:

Aktivitetsudvalget har lavet julefrokost den 17 december, og indtil nu er der 23 tilmeldt.

til nytår bliver der mulighed for at mødes og ønske hinanden godt nytår, og der vil blive serveret  tarteletter.


F:  Havnefogeden:

Der har været 333 gæstesejler her i 2016


3:  Ansvarsforsikring:

Der står ingen steder i vores ordensreglement, at der skal være ansvarsforsikring, det skal vi have tilført, mere herom i det nye år.


4:  Betaling af strøm:

Der står ikke vores ordensreglement at der skal betales for strøm, det skal vi have tilført, mere herom i det nye år.


5:  Eventuelt:

Jobcentret er blevet kontaktet ang. hjælp til næste sommer, de vil kontakte os i det nye år, og de lover at vi nok skal få en hjælper.


Næste møde 4 Januar 2017