Referater 2015

Langø Bådelaug


Her kan du læse referaterne fra de bestyrelsesmøder, der er afholdt i 2015.


Se mere om bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder 2015


Bestyrelsesmøde januar 2015


Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 12. januar 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Afbud: Freddy, Jan.


Dagsorden.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendelse af december referat godkendes på februar møde pga. ferie.


1a. Hjemmeside.

Karna deltager i dette punkt.

Karna deltog og gennemgik hjemmesiden. Flot og overskuelig hjemmeside. Tak for hjælpen.


2. Nyt fra

a. Formanden

Lone Himmelstrup søgte om lån af klubhus. Det fik hun på samme betingelse som sangklubben, 100 kr. pr. gang. Ansøgningen gik på 2 gange om måneden.

Regnskab revideret - overskud ca. 52.000 kr. Regnskabet fremlægges på februar mødet. NH2 Nakskov havnebåd får igen kontingent for 2015, som er 1.500 kr. Nytårskur gennemgået. Gratis mad til de ca. 40 personer, der deltog. Tak for det. Der er kvitteret med lidt vin til Brian Friis.

b. Kasserer

Meldt afbud - se punkt 2a

c. Havnefoged

509 anløb i 2014 et plus på 23. Strømforbrug ca. 30.000 kr. i 2014.

d. Udvalg

Skilt forevist godkendt med små ændringer til opsætning ca. april ved de 4 broer og klubhus.


3. Generalforsamling DFU

Ingen havde tid til at deltage den 17.01 (Danmarks Fritidssejlerunion)


4. Takstblad. Udlån klubhus, takst bro 4, slæbested . Godkendelse af takster

Udlån af klubhus note 2 anden sidste linie ændres til: Der kræves min. 2 års aktivt medlemskab før man opnår ret til at låne klubhuset.

Slæbested uændret 70 kr.  - årskort 375 kr.

Bro 4 fra plads nr. 86 3.000 kr. pr. år, pladsleje holdes i ro i 2015. FH sejlere 50 kr.. Gæsteanløb 120 kr. 0 - 9 meter, 150 kr. 9,1 - 12 meter, 180 kr. 12,1 - 15 meter.


5. Bro

Der er bestilt træ til proviantbro fra XL Byg Nakskov. Der var indhentet tilbud fra Fog og XL Byg.


6. Generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer, havnefoged - emner ?

Bestyrelsen vil gerne være på forkant mht. emner. Der bliver undersøgt forskellige navne og de vil blive kontaktet.


7. Eventuelt.

Intet.


Uden for dagsorden.

Der er købt medlemskab til Langø Bylaug for 2015, 75 kr.


Langø, janaur 2015.

Langø Bådelaug

Jens Dichow LundReferat af bestyrelsesmøde den 16. februar 2015.


Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 16. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Afbud: Ingen.

 

Dagsorden.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.


2. Nyt fra

a. Formanden

Jens ville nævne Mortens forslag fra sidste generalforsamling i sin tale.

Helge har fået et par flasker vin. Rundet endnu et skarpt hjørne.

Klubbens F3 lån udløber i 2016. Bestyrelsen tager lånet op til overvejelse jan. 2016.

Rest af træ til proviantbro og terrasse er indkøbt.

b. Kasserer

Fremlagde regnskab for 2014.

c. Sekretariat

Intet nyt

d. Havnefoged

Fremlagde flot regnskab for havne og klubhusets drift for 2014.

Bro 2 plads 38 og 40 blev prissat til kr. 3000.

d. Udvalg

Forslag om udvidelse af traveliftudvalget med Carsten Monson

 

3. Bro/terrasse.

Langø Havn er informeret om nedtagning af terrasse.

Gammel terrasse er fjernet. Henrik Jensen vil være primus motor i forbindelse med opførsel af ny terrasse.

 

4. Ansøgning til Lolland Kommune.

Grøn ordning evt. tilskud til bro. (Vindmøllepuljen)

Frist 1. marts 2015. Jens og Freddy vil forsøge at lave en ansøgning for bedre forhold for kano og fritidsfolket.

 

5. Kreativ Cafe v/Lone Himmelstrup låner klubhus.

Er i gang og låner på samme betingelser som sanggruppen.


6. Lån af klubhus  . større takst a.h.t. forsamlingshus.

Taksten for lån af klubhus sættes op til kr. 550, samt et krav at det kun kan lejes ud til aktive medlemmer med min. 2 års medlemskab.

 

7. Status. Gennemgang af forslag fra sidste generalforsamling.

Mortens forslag fra sidste generalforsamling blev gennemgået.

 

8. Brud på ledning ved traveliftophalingen.

Er udbedret og afprøvet. Alt skulle virke igen.

 

9. Generalforsamling 2015. Punkt 6 fra sidste møde.

Den kommende generalforsamling blev drøftet. Indkaldelsen vil blive udsendt i uge 9.


10. Eventuelt.

Ved den kommende udsendelse af regning i forbindelse med pladsleje og kontingent, vil der ved første rykker blive pålagt kr. 100 i rykkergebyr, samt vedkommende vil blive gjort opmærksom på, at man mister retten til bådplads samt sit indbetalte  indskud.

Freddy vil ansøge kommunen om en nyttejobber for den kommende sæson.


Næste møde blev aftalt til den 9. marts 2015 Kl. 19.00 i Klubhuset.


Langø den 17. februar 2015.

Langø Bådelaug

Freddy RasmussenReferat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2015.

 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2015 kl. 16.30 klubhuset.

Mødet skal være afsluttet senest 18.30 da klubhuset skal benyttes kl. 19.00.


Afbud: Torben Jørgensen


Dagsorden.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt


2. Nyt fra

a. Formanden

Thomas Pedersen TP Marine har fået tilladelse at indsætte en annonce omkring bundmaling på vor hjemmeside. Andre der ønsker at annoncerer på vor hjemmeside skal henvende sig til bestyrelsen, som vil aftale betingelser og pris.

b. Kasserer

Budget udsendt for 2015.

c. Sekretariat

Intet.

d. Havnefoged

Sunde opgaver. Der er stor interesse for at få bådplads i Langø Bådelaug. Kabaler ser ud til at kunne gå op.

d. Udvalg

Intet


3. Generalforsamling 2015.

Ingen forslag fra medlemmer.  Vi skal have det sidste på plads.

Michael printer medlemslister for aktive og passive medlemmer i forbindelse med indskrivningen til generalforsamlingen.


4. Fjorddag den 6. september på Langø 2015.

De første  møder er afholdt.

Jens deltog og kunne berette at der var mange nye tiltag på Langø, også gamle med musik i Bådelauget af Wagner og Svendsen. Jens har overdraget referat til den ”nye” bestyrelse.


5. Ansøgning til Lolland Kommunes vindmøllefond.

Bilag tidligere udsendt.

Ansøgning afsendt om kajakbro i forbindelse med proviantbroen. Vi venter spændt på svar. Jens vil kontakte Tom Larsen for at informerer om projektet.


6. Bro og terrasse projekt

Projektet kører planmæssigt. Jens køber 2 lysstander til den nye bro som dem vi købte til bro 4.


7. Bøjer til de forskellige løb i Nakskov fjord. 

Nyt i sagen på mødet.

Jens kunne oplyse at nye bøjer er bestilt. Vi har tilkendegivet at deltage i en mellemfinaciering som skulle munde ud i en pro. rata ordning fra Fjordens brugere, hvis der skulle mangle penge når bøjerne er på plads. Bøjerne skal kun efterses hver 3. år. Asger Knudsen fra Hestehovedet vender tilbage omkring levering og finansiering.


8. Nye medlemmer / bådpladser.

Helge har sendt mail til Jan vedr. nye medlemmer og placering omkring bådpladser og indskud.


9. Eventuelt.

Freddy har ikke hørt fra kommunen omkring nyttejobber. Rykker snarest.


Langø den 12. marts 2015.

Freddy Rasmussen


Bestyrelsesmøde 30. marts 2015


Bestyrelsesmøde 30/3-2015 i klubhuset kl 19.00

i Langø Bådelaug


Alle var mødt op.


Dagsorden:


1.

Godkendelses af referat fra sidste møde.

Godkendt


2.

Nyt fra :

a. Formanden

Der er endnu ikke kommet pris på skiltene.

Kranen er gået itu, men vi håber på den bliver lavet hurtigst mulig, måske den gamle kan bruges midlertidig, det prøver man at finde ud af.

Jens Lund arbejder fortsat med projektet kajakker.

En bådplads er udleveret.

Vask skal sættes op på gavlen af klubhuset til bl.a. autocampere. Afløb og alt er lavet klar.

Ordensreglement skal lavet og hænges op på havnen.

Ang. Friendship cup, køre en fra bestyrelsen til møde i Maribo den 7. april for at høre mere herom.

Fjordagene som afholdes 5 og 6 september, køre en fra bestyrelsen til møde i Nakskov for at høre mere, den 14. april 

Vi håber på at igen i år at kan få en hjælper som kan gå og ordne forskellige ting på havnen.


b. kasseren

kontingenter er udsendt


c. sekretæren

intet nyt


d. sekretariat

intet nyt


e. udvalg

intet nyt


3.

Havn

Karsten Monsson er havnes nye havnefoged, og Helge har givet tilsagn om at han gerne vil give en hånd med.

Der er besluttet at der skal stilles en mobiltelefon med mobilpay/swipp til rådighed så der kan betales via dette når der kommer sejlere til havnen.


4.

Standerhejsning

Det bliver den 25 april kl. 15.00


5.

Fællestur

Fællestur til Spodsbjerg bliver den 20 og 21 juni.


6.

Hornfiskekonkurrence

Hornfiskekonkurrencen bliver afholdt den 10 maj, indskrivning er mellem kl. 8.00 – 9.00 og indvejning er senest kl. 13.00


7.

Sankt Hans

Sankt Hans  aften den 23. juni kl. 18.00


8.

Friendship cup

Afholdes den 27 og 28 juni, mere herom senere


9.

Fjordage

Fjordage bliver afholdt 5 og 6 september


10.

Standerstrygning

Standerstrygning er den 17 oktober kl. 14.00


11.

Nytårskur

Nytårskur den 31. december kl. 10.00


12.

Arbejdsdag

Arbejdsdag bliver den 25 april kl. 8.00

Karsten og Helge laver en plan over hvad der skal laves.


13.

Ledige Bådpladser

Havnefoged, formand og kassere har styr på ledige pladser.


14.

Nationalflag på mast

Ved standerhejsning kommer der tysk, Hollandsk, Norsk og Svensk flag op på havnen for at byde vores udenlandske gæster velkommen.


15.

Eventuelt.

Der kommer 2 lamper op på proviantbroen.Bestyrelsesmøde 4. maj 2015


Referat af bestyrelsesmøde i Langø Bådelaug den 4. maj 2015


Fjorddag:

Kurt Lange taget sig at dette


Lys på bro 1:

Skiftes til LED. Lamper.


Broskilte:

Der købes 10 skilte til videresalg


Havneguide: 

Der tegnes et medlemskab


Bord + bænk:

Carsten køber borde til bro 2 + terrasse


Bøjer:

Bøjer ved indsejling ordnes


Næste møde: Mandag den 1. juni 2015 kl 19.00


Bestyrelsesmøde juni 2015


Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8/6-15


Afbud fra Karsten


Godkendelse af referat fra de sidste møder


Der er kommet et par nye medlemmer.


Der er købt lamper til Bro 1


Den gamle kran bliver ikke lavet


2 redningskranse bliver sat op, 1 ved terrassen og 1 ved provianbroen.


Koden til internettet i klubhuset vil blive skiftet med jævne mellemrum


Der er sendt regning igen igen til dem som har skivet liggende på land og som har ligge i snart 3 år. Vi vil stramme lidt mere op ang. betaling til bådpladser og opbevaring.


Sankt Hans er ved at nærme sig, der kan købes mad mod bestilling.


Strikkeklubben vil gerne benytte vores dejlige lokaler igen til vinter


Vi fortsætter vores samarbejde med handymanden Rasmus


Terrassen er nu rettet op og der vil blive sat nogle stolper op med glasplader som læhegn og det vil der også blive lavet på bro 4.


Et stort ønske er at provianbroen bliver færdig og at der kan blive ryddet og der skal laves en trappe og en rampe samt en pæn stenkant.


Der undersøges om mulighed for at søge om fonde til hjælpe for at få lavet kajakhavnen.


Der vil blive lavet plads til 3 autocampere til næste sæson.


Næste møde er 31 august kl 19Bestyrelsesmøde juni 2015


Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8/6-15


Afbud fra Karsten


Godkendelse af referat fra de sidste møder


Der er kommet et par nye medlemmer.


Der er købt lamper til Bro 1


Den gamle kran bliver ikke lavet


2 redningskranse bliver sat op, 1 ved terrassen og 1 ved provianbroen.


Koden til internettet i klubhuset vil blive skiftet med jævne mellemrum


Der er sendt regning igen igen til dem som har skivet liggende på land og som har ligge i snart 3 år. Vi vil stramme lidt mere op ang. betaling til bådpladser og opbevaring.


Sankt Hans er ved at nærme sig, der kan købes mad mod bestilling.


Strikkeklubben vil gerne benytte vores dejlige lokaler igen til vinter


Vi fortsætter vores samarbejde med handymanden Rasmus


Terrassen er nu rettet op og der vil blive sat nogle stolper op med glasplader som læhegn og det vil der også blive lavet på bro 4.


Et stort ønske er at provianbroen bliver færdig og at der kan blive ryddet og der skal laves en trappe og en rampe samt en pæn stenkant.


Der undersøges om mulighed for at søge om fonde til hjælpe for at få lavet kajakhavnen.


Der vil blive lavet plads til 3 autocampere til næste sæson.


Næste møde er 31 august kl 19


Bestyrelsesmøde 5. oktober 2015


Afbud: ingen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

        Godkendt.


2: Nyt fra:

A: Formanden

Der er købt en rundsav og en overfræser til en sum af 100,- kr pr stk, samt et nyt træ rat til

Klubhuset og til 100,- kr,


B: sekretæren

Have intet


C: sekretariatet

Der er kommet 2 nye medlemer


D: Kasseren

Have intet


E:  Udvalg

Kurt Zakariasen kontakter Jan Sørensen for tømning af olie tønder


F:  Havnefogeden:

Carsten bestiller stabilgrus til græsstykket hos vognmand Palm


3:  Standerstrygning

Det er den 17 okt kl 14.00

       

4:   Arbejdsdag, hvad skal der laves ??

Hvis vejret tillader det ville det være rigtig godt at få malet alt det hvid træværk udenpå     

klubhuset.  Vi skal bruge et stillads.

Miljøskur vaskes ned

Lille bro ved slæbested laves

Vaske bro ned for mågeklatter

Olie tønder tømmes

Helge spørges til råds ang. at få støb stolper i vandet.

     

5:  Reparation af bro 1

Der måles op hvad der skal brugs af materialer, så de kan bestilles

     

6 :   GoMarina

GoMarina er en app som kan hentes ned på telefonen og som gør det nemmere at betale

havnepenge og få overblik over tomme pladser, det kan man i de havne som er tilmeldt

GoMarina  Et rigtig godt redskab som man  kan læse mere om på nettet, og der vil også  komme et link på Bådelauges hjemmeside.

Langø Bådelaug er tilmeldt GoMarina.


Bestyrelsesmøde 2.november 2015


Afbud: ingen


Dagsorden:


1:  Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.


2: Nyt fra:


A: Formanden

Thomas kan lave eftersyn på kranerne til en pris af 250,- + moms pr kran, og det skal vi have

lavet. Der skal bestilles nye stropper til kranen.


B: sekretæren

Intet


C: sekretariatet

Intet


D: Kasseren

Intet


E:  Udvalg

Intet


F:  Havnefogeden:

Intet


3:  Evaluering arbejdsdag

Det gik faktisk rigtig fint, der blev lavet mange ting.

       

3: Evaluering standerstrygning

Gik også godt, men desværre havde vi glemt at spørge aktivitesudvalget om at stå for maden,     

men det skal vi nok huske fremadrettet.

     

4:  Bro 1, tegninger og pris

Der er lavet tegninger til den nye bro og pris ca. 37.000,00 kr for træ, dertil kommer skruer m.m

       

5 :   Philip Rasmussen, Hvad bliver det til ??

Philip hjælper med at søge Fonde for os, han vil ikke have noget for det, før vi evt. for nogle  penge ind. Der bliver holdt møde med Philip i nærmeste fremtid.


6: Plan for færdiggørelse af nye bro

I nærmeste fremtid

       

7:   Julefrokost

Ingen i år


8:   Eventuelt

Der bliver lavet plads til 3 autocampere til næste år, og de skulle gerne være klar til 1 juni. 2016

           

Næste møde er 7/12-2015  kl. 18.00Bestyrelsesmøde 2.november 2015


Afbud: ingen


Dagsorden:


1:  Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.


2: Nyt fra:


A: Formanden

Thomas kan lave eftersyn på kranerne til en pris af 250,- + moms pr kran, og det skal vi have

lavet. Der skal bestilles nye stropper til kranen.


B: sekretæren

Intet


C: sekretariatet

Intet


D: Kasseren

Intet


E:  Udvalg

Intet


F:  Havnefogeden:

Intet


3:  Evaluering arbejdsdag

Det gik faktisk rigtig fint, der blev lavet mange ting.

       

3: Evaluering standerstrygning

Gik også godt, men desværre havde vi glemt at spørge aktivitesudvalget om at stå for maden,     

men det skal vi nok huske fremadrettet.

     

4:  Bro 1, tegninger og pris

Der er lavet tegninger til den nye bro og pris ca. 37.000,00 kr for træ, dertil kommer skruer m.m

       

5 :   Philip Rasmussen, Hvad bliver det til ??

Philip hjælper med at søge Fonde for os, han vil ikke have noget for det, før vi evt. for nogle  penge ind. Der bliver holdt møde med Philip i nærmeste fremtid.


6: Plan for færdiggørelse af nye bro

I nærmeste fremtid

       

7:   Julefrokost

Ingen i år


8:   Eventuelt

Der bliver lavet plads til 3 autocampere til næste år, og de skulle gerne være klar til 1 juni. 2016

           

Næste møde er 7/12-2015  kl. 18.00