Referat 2018
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af havnen. Her er det bro 4.

Langø Bådelaug


Langø Bådelaug står bag Langø Lystbådehavn, som er en privat havn.Havnen og klubhuset er blevet til ved medlemmernes frivillige indsats.


Se mere om medlemsskab

Referater fra bestyrelsesmøder 2018


Bestyrelsen afholder normalt bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned.


Når referatet er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer, offentliggøres det her på hjemmesiden.

Du finder alle bestyrelsesmøder i 2018 nedenfor i datoordning.Bestyrelsesmøde 11. januar


Afbud:Boye Zakariasen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.


2: Nyt fra:


a:Formanden:


Intet


b:Sekretæren:


Fjorddagens forberedelser er i fuld gang, og da der er 20 års jubilæum i år, vil vi forsøge at finde på nogle flere og gerne nye tiltag. Alle opfordres til at komme med idéer til nye tiltag.


Drøftelse omkring pålidelighedssejladsen, dette tages op til generalforsamlingen. 


c:Sekretariatet:


Intet


d:Kasseren:


2017 regnskabet er under udarbejdelse, der mangler ikke meget før det er færdigt.


e:Udvalg:


Aktivitetsudvalget oplyser, at der var 23 medlemmer til nytårskuren i klubhuset og det gik rigtig godt, der blev serveret en god gullasch suppe.


Der var forslag om at det kunne være hyggeligt at lave en ”før påske fest”, datoen kunne eksempelvis være den 14. april 2018. Dette forslag, idet det er vanskelig at samle medlemmer i december måned generelt, derfor denne ”før påske fest” som så skal erstatte arrangementer i december måned.


Der var forslag om standerhejsning d.22. april kl 15.00.


Aktivitetsudvalget laver et foreløbigt udkast med forslag til den kommende sæsons aktiviteter.3:Nye borde og stole til klubhuset.

 

Der har tidligere være forslag til indkøb af nye borde og stole til klubhuset, da dem som er nu trænger til en udskiftning.


Det blev besluttet, at indkøbe passende antal runde borde med stole til klubhuset, herunder passende mængde ekstra stole.4:Bro 2, hvor langt er vi.


Vi har fortsat ikke priser på reparation af bro 2, dette forsøges fremskaffet snarest. Jan vil fortsætte med at undersøge priser og vil finde ud af noget til næste bestyrelsesmøde.


Der er ingen beslutninger, men der var drøftelse af forskellige senarier, herunder hvorvidt hele broen skal udskiftes eller om det kun er en reparation af de højst nødvendige dele af broen. Yderligere gik drøftelsen på, hvorvidt vi ser os nødsaget til at anvende fagprofessionelle til opgaven, hvilket vil medføre en noget større anlægsudgift. - Eller om der vil være medlemmer i klubben, som evt. vil være villige til at håndtere opgaven! 


Punktet drøftes videre på kommende bestyrelsesmøder.5:Eventuelt


Vi har endnu ikke hørt yderligere fra projekt vedr. ”Grøn ordning/energinet”.


Der var forslag om at lave nogle klubaftner hvor klubbens medlemmer eksempelvis kan få genopfrisket navigation, mand over bor øvelser fra egen båd, førstehjælp m.m. Dette tages op på et senere tidspunkt.                                                                                                          

                                                                                                  Næste møde 8 marts kl 19.00.


Bestyrelsesmøde 8. februar


Afbud:Amy


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.godkendt


2: Nyt fra:


a:Formanden:

Der er kommet mail fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi ang. Hvad man foretage sig, hvis der anløber et skib fra et ikke- Schengen Land.

Politiet har den operative  opgave med udførelsen af grænsekontrollen på sø grænserne, herunder også i de danske lystbådehavne.


For at politiet kan leve op til sine forpligtigelser jf. Schengen Grænsekodeksen, er det af afgørende betydning, at der etableres/opretholdes et konstruktivt samarbejde med landets lystbådehavne, der så at sige er politiets øjne og ører i de mange lystbådehavne.


Politikredsene er pålagt en skærpet og intensiveret kontrol i de danske lystbådehavne, herunder især anløb af lystbåde direkte fra Non-Schengen-destinationer. b:Sekretærenc:Sekretariatet:d:Kasseren:e:Udvalg :

Der er lavet en aktivitetskalender.

Generalforsamlingen søndag 18 marts

Arbejdsdag lørdag 14 april kl 8

Stander hejsning lørdag 21 april kl. 15 men forårsfest om aftnen kl 18

Hornfiske konkurrence 6 maj kl 8

Fællestur til spodsbjerg, 30/6 - 1/7

Sankt hans lørdag 23 juni, mere herom senere

Fladfiske konkurrence 18 august kl 8

Fjorddage søndag 2 september

Standerstrygning 28 oktober kl 12 med frokost kl 13

Arbejdsdag 20 oktober

Nytårskur 31 december, mere herom senere
3:Generalforsamlingen

Der den 18 marts kl 10, og efter generalforsamlingen kl. ca. 12.00 vil der blive serveret lidt at spise for et lille beløb. Mere herom senere.
4:Takstblad

Der bliver ikke lave noget om på taksterne.

Men for autocamperpriserne bliver det 120,00 kr. for en plads, plus 10,00 kr. for strøm pr. døgn.5:Pris bro 2

Der er kommet overslag på priser på bro 2  i træmartriale er fra XL og FOG trælasthandel på ca. 38.000,00 kr. plus moms.

Så vi arbejder videre på opgaven.6: Eventuelt:

Der er kommet nye regler omkring betaling af Frihavns ordningen.

Man må ikke tage mere end 25,00 kr. pr. døgn, og selvfølgelig betaling for strømmen, hvor vi i dag tager 50,00 kr. pr. døgn inkl. strøm.

Så vi har besluttet at vi selvfølgelig går ned til 25,00 kr. plus 10,00 kr. i strøm pr. døgn.Vi har fået nye borde og stole til klubhuset, runde borde med fine gode stole.


Der er kommet en forespørgsel på en som gerne vil have en bådplads, men også plads til 4 hyttefade. Det har vi sagt nej til, da vi ikke har noget med fiskeri at gøre.
                                                                                                      Næste møde 15 marts kl 19


Bestyrelsesmødet i 15. martsAfbud:Poul Hansen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2: Nyt fra:


a:Formanden:


Karna har meddelt at hun ikke længere kan ordne vores ”have” ved klubhuset, så vi skal finde en løsning, evt. via vores aftale omkring rengøring, eller vi evt. skal nedlægge den. Dette drøftes videre når havesæsonen starter.


b:Sekretæren:


Intet


c:Sekretariatet:


Intet


d:Kasseren:


Intet


E:Udvalg :


Miljøudvalget oplyser, at der er konstateret olie på pladsen. Dette er ikke lovligt, så det skal undersøges nærmere hvor det stammer fra, for det må selvfølgelig ikke forekomme.


3:Generalforsamlingen

Der er et par fejl i takstbladet, dette vil blive rettet.

Det drejer sig om en ændring i taksten for en frihavnsplads på 50 kr. pr. døgn, idet vi ikke længere må tage 50 kr. Denne ændres derfor, jfr. reglementet for frihavnsordningen, til 25 kr. plus 10 kr. for strøm.


Yderligere skal det tilføjes taksten for autocampere, som bliver kr. 120,00. pr. døgn.


Bestyrelsen har modtaget en mail ang. strømmen som er blevet brug på havnen herunder de nye elmålere. Medlemmet kan ikke få det til at stemme, det er dog noget som evt. kan blive uddybet til generalforsamlingen hvis der bliver behov for det. Bestyrelsen kan dog konstatere, at det samlede elforbrug er faldet og at el-regnskabet stemmer.


4:Indkomne forslag


Der er kommet nogle forskellige forslag til generalforsamlingen, og dem vil forslagsstillerne få mulighed for at uddybe nærmere på den forestående generalforsamling. Evt. afstemninger vil ligeledes foregå på generalforsamlingen, søndag den 18. marts. 2018. 

Bestyrelsen er glade for de modtagne forslag.


5: Eventuelt:


IntetNæste møde 12. april kl. 19.00


                     


Bestyrelsesmødet 12.april


Afbud:Boye Zakariasen, Lone Frost.


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2: Nyt fra:


a:Formanden:


Sankt Hans aften afholdes igen traditionen tro, med bål og båltale. Lokalpolitikeren Tom Larsen komme og afholder båltalen. Næstformanden byder velkommen.


Mastevognen er blevet metalliseret, så den er klart til sæsonen.


b:Sekretæren:


Intet


c:Sekretariatet:


Et par medlemmer har opsagt deres medlemskab i Bådelauget, og et par nye er kommet til.


d:Kasseren:


Der er nu modtaget faktura fra Lolland Kommune for sidste års rengøring af klubhuset. Der er budgetteret med dette.


E:Udvalg:


Aktivitetsudvalget: Der er gang i planlægning af forårsfesten – medlemmerne hører nærmere.


Alle de gamle stole fra klubhuset er solgt og leveret til en køber.


3:Evaluering generalforsamlingen


Bestyrelsen er enig om, at generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Der var god stemning og generel stor interesse for bådelaugets fremtid og udvikling.


Referatet af generalforsamlingen findes på hjemmesiden. 


4:Forslag fra generalforsamlingen, vejbump – værksted.


Det blev besluttet at indkøbe vejbump – i øvrigt godt forslag.


Hvad angår udbygning/tilbygning af værksted blev det ligeledes besluttet at arbejde videre med dette – ligeledes et godt forslag. Som det første går vi i dialog med fiskerihavnen og Amy undersøger omkring evt. byggetilladelse mv. i Kommune.


5: Grøn ordning opstart legeplads/grillpladser.


Det blev besluttet, at sætte gang i renovering af grillpladserne, som det første.


Derudover blev det besluttet, at Jan undersøger muligheder, indhenter tilbud, i forhold til lege/aktivitets pladsen, herunder at være opmærksom på, hvordan området kommer til at tage sig ud, i forhold til en samlet helhed af området omkring klubhuset.


6: Skiltning div.


Det blev besluttet, at indkøbe div. nye skilte til området:

Skilt til autocamperpladsen.

3 skilte til bådebroerne med oplysninger omkring kuvertbetaling mv. af havnepenge for gæstesejlere ved ankomst til havnen, herunder omkring muligheden for lån af kajakker og cykler.

Skilte til langtidsparkering.


7: Arbejdsdag.


Det blev besluttet at indkøbe nye vandslanger til bro 2 og 4.

Der bestilles grus til diverse, herunder til den kommende P-plads.


Arbejdsdagen er planlagt og tilmeldingen er i gang. Formanden har listen med diverse opgaver.


8: Klubhus – gavl.


Punktet blev udsat.


Det kunne være, at der på arbejdsdagen er nogle medlemmer, som har mod på udskiftning af træværket, hen over foråret og sommeren. Det er tidligere besluttet, at gavlen skal udskiftes med Handiplank plast.


9: Eventuelt:


Der var drøftelse omkring P-pladsen. Det er tidligere besluttet, at formanden kontakter traveliftudvalget i forbindelse med etablering af et mere struktureret P-plads området, herunder til langtidsparkering. Formanden oplyser, at han kontakter udvalget nu.   Næste møde torsdag d. 3. maj 2018 - kl. 19.00.


                     


Bestyrelsesmøde 2. maj


Afbud:

Ingen


Dagsorden:


1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt


2: nyt fra:


A: formanden:

Gulvene i klubhuset er blevet renses op, og de er blevet noget så flotte.

Der er skrevet til dem som gør rent, at de godt må sætte standarten lidt op, da den sidste rengøring ikke var så god.

Der er også blevet sendt en mail til dem om, om de måske kunne klare udenoms arealerne også. Det vil de vende tilbage omkring.

Der er skrevet til GoMarina om at vi godt kunne bruge lidt flere skilte her til havnen.

Der er skrevet til Marina guide, så vi kan få tilføjet og ændret de ting som er kommet, så de er helt opdateret.

Der bliver sat skilte op ved Autocamper P-pladsen, så de kan se hvor de må parkere med deres campere.


B: sekretæren:

Fjorddagene skal som altid afholdes i første weekend i september, og som altid er der planlagt en masse aktiviteter, og hvor bådelaugets aktivitets udvalg vil lavet noget lækkert at spise som kan købes i klubhuset.


C: sekretariatet:

Det går rigtig godt med at udleje bådpladser, der er næsten ikke flere tilbage, der er nogle enkelte jollepladser, men ellers er alt optaget.


D: Kasseren:

Det er tiden hvor der er blevet sendt faktura ud på bådpladser og medlemskaber. Ikke alle har betalt endnu her ved forfaldsdatoen, men det sker nok inden for de nærmeste dage.


E: Udvalg:

Der har været standerhejsning med 13 deltager og om aftnen var der forårsfest og der var der 19 deltagere, det var en fantastisk aften med rigtig god mad.

Det blev til et lille overskud på ca. 600 kr. for dette arrangement om aftnen.

Hornfiske konkurrencen er sat til søndag den 6 maj, og der håbes på godt vejr og masser af deltagere.


3: Hvornår starter vi med nye havnepenge kasse ??

Det bliver inden for nærmeste fremtid, ca. 3 uger.

4: Afmærkning af parkeringsområde:

Et forslag kunne være at de kunne evt. laves af ”telefonspæle” som så skal stå på nogle små fødder/ben, så de nemt kan flyttes hvis dette skulle blive aktuelt.

Der bliver lavet vejbump som der blev talt om ved tidligere møde. Helge bestiller dem.

5: Legeplads Robinia:

Der bliver stadig arbejdet med lejeplads, hvem der evt skal levere den.

6: Bagagevogn

Den ene bagagevogn vi har er under alt kritik, og der er blevet besluttet at der bliver købt 2 nye, en til bro 4 og en til bro 1

7: Ny eltavle bro 4

Et forslag er, at der skal en ny eltavle op på bro 4, da den som er der nu, ikke er særlig køn mere, og så kan laves lovlig med tiden. En eltavle ligesom den der er på bro 1.

Sådan en vil blive lavet på et senere tidspunkt.

8: eventuelt.

Der er konstateret rotter på havnen, så vi skal have meldt det til kommunen, så vi kan få den fanget.


Næste møde 6 juni 2018Bestyrelsesmøde. 7. juni 2018 


Afbud: Ingen


1:Godkendelse af referat fra sidste møde


Godkendt.


2:Nyt fra:


A: Formanden


Kommer senere i referatet.


B : Sekretæren


Intet


C: Sekretariatet


Rigtig mange vil gerne have plads til deres båd i Langø Bådelaug, så der er ikke mange pladser tilbage.


D : Kasseren


Der er desværre stadig medlemmer som ikke har betalt, de får nu en rykker, og hvis ikke den bliver betalt, så kan de desværre ikke længere være medlem.


C : Udvalg


Aktivitetsudvalget: Der er sendt invitationer ud til Sankt Hans, hvor der er blevet lagt op til en hyggelig aften, men noget dejligt at spise, båltale v. lokalpolitiker Tom Larsen - og så skal heksen sendes af sted.


Der har været hornfisk konkurrence. Der var en del tilmeldinger og flotte præmier. Alt i alt en rigtig god dag.


3:Opfølgning på igangværende projekter


Bruser ved badebro skal etableres. Thomas er bestilt til opgaven.


Kommunen har meddelt, at de ikke kan nå at ordne haven rundt om klubhuset når de er her for at gøre rent. Claus Grænge har nu påtaget sig denne opgave.


Opsætning af skilte er i fuld gang. Bilerne bliver parkeret tilfældige steder, hvilket ikke er holdbart. 

Der parkeres bl.a. så de pladser som er lavet til autocamperne ikke er ledige til formålet, dette betyder at autocamperne så holder andre steder, og tit og ofte de steder hvor de ikke må.

Skiltene sættes op, så ingen er i tvivl om hvor der må parkeres, både besøgende påhavnen og autocamperne.


Der bliver købt en postkasse med 2 rum, som bliver sat op på klubhuset ved indgangen. Det vil være til havnepenge i det ene rum og det andet rum er hvor sejlere finder kuverten som de skal benytte til betaling.

[

Kajakkerne tjekkes så de er opdateret.

Der blev yderligere talt om, at det evt. vil være en god ide at lave en eller anden form for markering til kajakbroen, så man kan se hvor den er, og evt. holde den fri, så dem der komme med kajak bedre kan komme til at søsætte dem.

En måde at markere den på kunne være med nogle lidt større marksten.


Klubhuset trænger til at blive malet, formanden vil lave en skrivelse til alle medlemmer og forespørge om, der evt. vil være interesserede blandet medlemmerne som gerne vil påtage sig dette arbejde. Så snart brædder i gavlen er blevet skiftet.


Grøn ordning, med vores nye aktivitetsområde, påbegyndes når vi når hen på sensommeren og efteråret.


Flagmast skal males. Kurt lange har påtaget sig opgaven.


Amy tager sig lidt af facebook-siden.


Langø Havn kontaktes i forhold til forespørgsel omkring tilbygning til masteskuret. Der skal søges hos alle instanser, kommune kystdirektorat etc. da der ikke som tidligere antydet foreligger tilladelser til opførelse af tilbygning i garnhusets fulde længde.


Den ny badestige bliver først klar til næste år, for Michael Søholt som skal lave den og har ikke tid i øjeblikket.


Bagagevogne er bestilt og ankommet.4 :Sommerferie


Vi har sommerferie og har møde igen den 6. september 2018.


5 :Eventuelt


IntetBestyrelsesmøde 13. september


Afbud:Boye Zakariasen, Poul Hansen.


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt


2: Nyt fra:


a:Formanden:


Midt i sæsonen fik bådelauget henvendelser om at der blev støbt/slebet/repareret med glasfiber både på og ved havnen. Der har været en del henvendelser omkring dette, og der vil på et senere tidspunkt blive holdt et møde med miljøudvalget om hvordan det skal håndteres fremover.


I forbindelse med 2. optagning af både, vil der igen blive parkeringsmuligheder over langs havnen.


Der har været problemer med at strømmen slog fra på havnen, dette skulle være bragt i orden igen.


Vandstandsmåleren er blevet pillet ned i forbindelse med arbejdsdagene, den vil blive sat op igen.


Det nye bump der er blevet lavet for at mindske farten når der køres ind på pladsen, er det blevet for højt, det skal der laves om på. Flere har klaget over, at bilen skraber på med bunden. Jan vil tage kontakt til de relevante, så det vil blive rettet til.

 

Der tages kontakt til fiskerne på Langø Havn, for at høre om deres holdning til, at har i sinde at bygge til over ved deres garnhal.


Den nye badebruser på bro 4 har været benyttet flittigt her i bade sæsonen. Vi mangler dog fortsat en mere brugervenlig badestige.b:Sekretæren:


Fjorddagene gik rigtig godt, der var mange besøgende den dag og det var en dejlig dag. Stor ros til arrangementet og de frivillige.


Der oplyses om mange sms’er og telefonopkald fra gæstesejlere hen over sommeren.


c:Sekretariatet:


Der har været, og er stadig, stor efterspørgsel om bådpladser og der er faktisk ikke mange tilbage.


d:Kasseren:


Det har været en fin sommersæson med 542 sejlere, dvs. ca. 100 flere end sidste år. Omsætningsmæssigt er den ikke steget tilsvarende da 106 af gæsterne var frihavnssejlere, men alt i alt flere penge i kassen end sidste år.


Der kan nu også betales havnepenge via mobilpay, hvilket også står på skiltene i havnen nu.


Tømning af vores container er blevet noget billigere.


E:Udvalg:


Miljøudvalget: Der er lavet straks påbud vedr. larm mv. i forbindelse med reparationer af både mv. på havnen i højsæsonen. Det skete bl.a. pinselørdag i det flotte vejr.3: Bestyrelsesmedlem fraflyttet.


Bestyrelsesmedlem Boye Zakariasen er flyttet fra egnen og er derved udtrådt af bestyrelsen, suppleant Poul Hansen er indtrådt som menigt bestyrelsesmedlem. Der er således kan en suppleant indtil næste generalforsamling. 4:Evaluering af sommersæsonen.


Det har været en rigtig god sæson med masser af sejlere og alt i alt mange gode og positive oplevelser.4:Grøn ordning.

Michael og Jan vil lige samle trådene ang. opstart og etablering af vores nye lege- og aktivitets område ved klubhuset, herunder borde, bænke, nye grillpladser mv. Dette således at vi på næste møde kan planlægge hvornår vi kan påbegynde projektet mv.5: Pæle omkring mole, nye eller?


Det er konstateret, at alle de pæle ude for havnen som står ved stenmolen er rådne og bør udskiftes. Det blev dog besluttet at det ikke er nødvendigt at have pæle stående der, da de som sådan ingen gavn gør. Det gør stenmolen i sig selv. Vi er dog opmærksomme på hvad deres funktion er, men det er vurderet, at dette ikke står mål med den udgift det vil være at skifte dem alle.


Det blev besluttet, at udskifte en pæl som er knækket inde i havnen ved bro 2.

 

Det blev yderligere besluttet, at formanden sætter en undersøgelse i gang omkring krav til trykprøvning af pælene i havnen.

 


9: Eventuelt:


Kommende arbejdsdag blev kort drøftet.Næste møde torsdag d. 4. oktober 2018 - kl. 19.00.

                     

Referat af bestyrelsesmødet  4. oktober


Afbud:Lone Frost, Jens Berthelsen.


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt


2: Nyt fra:


a:Formanden:


Der har endnu ikke været afholdt møde med miljøudvalget vedr. slibning af både.


Der mangler fortsat lys ved slæbestedet, hvilket er et opmærksomhedspunkt.


Der arbejdes fortsat med det nye bump som er lagt i forbindelse med indkørslen til bådelaugets område. Der er fortsat klager over, at bumpet er for højt og på visse biler støder bumpet på undervognen.


Der er taget kontakt til Fiskerihavnen vedr. evt. mulighed for tilbygning på masteskuret. Så snart der foreligger svar derfra, arbejder vi videre med sagen i forhold til tegninger, ansøgning mv.


b:Sekretæren:


Intet.


c:Sekretariatet:


Der er nu en venteliste på havnepladser.


Der er lavet en opdateret bådplads- og medlemslister.
d:Kasseren:


Der har været over 600 gæstesejlere hen over sommeren, heraf mange frihavnssejlere. Alt i alt flere penge i kassen end sidste år.


E:Udvalg:


Miljøudvalget: Miljøhuset er blevet ordnet. Det er tilsyneladende ikke lige nemt for alle at sortere affald!


Aktivitetsudvalget: Der har været et overskud på kr. 6.992 i overskud på Fjorddage – mod sidste år et overskud på kr. 10.000.3: Kontrol af pæle.


Det er undersøgt, og der er ingen krav om at pælene i havnen skal trækprøves. Der skal anvendes dynamometer hvis vi skal lave trækprøvninger.


Vi er bekendt med at Hestehoved Lystbåd havn har et dynamometer, det blev derfor besluttet, at forsøge at lave et samarbejde med dem omkring dette. Formanden tager kontakt til Hestehovedet Lystbåd havn.4:Arbejdsdag.


Arbejdsdag er d. 20. oktober 2018. Det blev samtidig besluttet, at kajakbroen bliver i vandet indtil frosten kommer. Det samme blev besluttet med den ene vandslange på bro 4.


Der sendes reminder omkring arbejdsdag og standerstrygning. Standerstrygning er d. 28. oktober 2018.5:Grøn ordning.


Der er givet tilsagn om tilskud på kr. 204.996,00 ex moms, til etablering af et Multiaktivitets og kreativt familieområde, hvilket skal stå færdigt og være godkendt mv. senest d. 1. juni 2019.

Der skal som det første graves ud i området ved siden af klubhuset til div. legeredskaber mv. Vi undersøger forskellige muligheder vedr. dette.


Det blev besluttet, at legeredskaberne først sættes op til april 2019.


Der kommer nye hegn omkring grill pladserne, nye borde og bænke, grill mv. Det blev besluttet, at borde og bænkesæt – med ryglæn, bestilles allerede nu. Der drøftes forskellige muligheder i forhold til hegn, herunder at den øverste del af hegnet skal bestå af glas, således at man bevarer udsigten over havnen og fjorden samtidig med, at man kan sidde i læ for vinden.6: Bank.


Vores bankforbindelse er pt. Jyske Bank. Vi betaler relativ meget i gebyr og tilmed også indlånsrenter mv. Der er derfor undersøgt andre og evt. billigere muligheder.


Vi har i den forbindelse besluttet at skifte bankforbindelse til Lollands Bank.

 


7: Eventuelt:


Vi undersøger løbende i forhold til ansøgninger til fonde med henblik på fornyelse af diverse.Næste møde torsdag d. 1. november 2018 - kl. 19.00.


                     Bestyrelsesmøde 7. november


Afbud:

Ingen


Dagsorden:

1:  Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt


2: Nyt fra

A: formanden

Vi har desværre fået nogen negativ kritik vedr. vejbumpet ved indkørslen til pladsen. Vi må desværre nok erkende at det er for voldsomt, og må derfor snarest muligt finde en løsning, så der ikke er nogen der får deres bil beskadiget.

På arbejdsdagen blev alle pælene tjekket og der var 3 som skal udskiftes, der vil blive indkøbt nogle nye pæle.


B: sekretæren

Intet


C: sekretariatet

Intet


D: kasserer

Intet


E: udvalg:

Aktivitet udvalget kan berettet om en vellykket standerstrygning hvor ca 20 deltog, og hvor der blev serveret lækker mad til de fremmødte.


3: Orientering: SEAS/energinet

Strømmen til Bådelauget har indtil nu stået i Jens Lund´s navn, det er nu blevet ændret således at det står i Bådelauget´s eget navn.4: Tilbygning

Der er blevet skrevet et brev til fiskerne omkring den tilbygning/redskabsskur som vi gerne vil have lave i forbindelse med garnhallen, og det har de accepteret.

Der skal nu laves tegninger og beskrivelse om hvad vi gerne vil have lavet, og dette skal sendes til kommunen og andre relevante steder der skal søges, så vi kan få godkendelse til det. Amy vil gerne være behjælpelig med at søge de rette steder.


5: Grøn ordning, næste skridt

Vi venter på tilladelsen til at lave nye dejlige legeplads, det er legepladsfirmaet som automatisk laver denne ansøgning til kommunen om opsætning af denne legeplads.

Der vil nu blive bestilt 5 nye borde/bænkesæt med høj ryg, til levering marts mdr 2019, som skal bruges på terrasserne.


6: Naboen Møllevej

Der er væltet en mur, for snart længe siden, hos naboen på Møllevej. Naboen er blevet spurgt hvornår han laver denne mur, og han har sagt at til foråret vil han lave den.


7: møde i miljøudvalg

Miljøudvalget har holdt møde ang. nogle nye ting og tiltag som de gerne vil have tilføjet i, ordensreglementet for Langø Bådelaug. Det eksisterende ordensreglement vil nu blive læst igennem og opdateret med disse nye  ting, og evt, slette punkter som ikke er relevante mere.


8: Eventuelt

Arbejdsdagen den 20/10 gik fint, og der blev som altid på disse arbejdsdage, lavet en masse ting. En stor tak til dem som mødte frem for at give en hånd med.Næste møde 5/12 kl 18.00Bestyrelsesmøde 5. december


Afbud: Ingen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt


2: Nyt fra:

A: Formanden:

Der er blevet indkøbt en computer til Bådelauget, som formanden bruger til alt hvad der har med Bådelauget at gøre, da han hele tiden har brugt sin private, og den kan desværre ikke mere.


B: sekretæren:

intet


C: Sekretariatet: Der er lavet en ny e-mailadresse til Bådelauget  baadelauget@outlook.dk da der er mange udefra der ikke ved om der står LB eller IB. Begge mail-adresser er brugbare, men skal herfra  opfordre til man bruger den nye adresse, så vi på sigt kan udfase den gamle.


D: Kassereren:  intet


E: Udvalg:

Nytårskur som er den 31/12 kl 10 og der vil der blive serveret asparges suppe med flutes

 

4: Friluftsrådet.

Der er mulighed for at søge om tilskud til nye muligheder for at gøre friluftslivet mere tiltrækkende for lokalsamfundet. Fristen for ansøgning af dette tilskud udløber 1 februar 2019.

Det blev besluttet at forsøge at få tilskud til en bro som skal gå fra Kajakbroen rundt langs kysten over forbi Grillen og videre ud til bro 1. Vi har fået OK fra fiskerihavnen og samtidigt gjort det muligt at fiskerihavnen kan lave en terrasse ved Deres Grill som kan sammenkobles med den nye bro.


5. Porten til Nakskov

Real Dania sender invitation til en workshop omkring hvad der gøres for at samle nogle informationer om hvad der kan gøres for at gøre byen mere attraktiv. Det foregår på Nakskov bibliotek 11 december, Amy tager derhen.   

 

6: Eventuelt: intet

 

 

Næst møde 9 januar 2019