Referater 2014

Langø Bådelaug


Her kan du læse referaterne fra de bestyrelsesmøder, der er afholdt i 2014.


Se mere om bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder 2014


Referat af bestyrelsesmøde de. 17. februar 2014 i Klubhuset

Afbud Torben Jørgensen

 

Dagsorden

1.Referat fra 6. januar 2014 blev godkendt.


2.Nyt fra

a.Formanden: Ny varmebeholder opsat og taget i brug. Stor tak til Phillip og Helge. Lampe sættes op ved indgang. Der arbejdes videre på sagen. Ny nøgleboks købes til masteskur.

b.Kasserer. Præsenterede foreløbig regnskabet for 2013. Det ser lovende ud. Budget for 2014 udarbejdes af Jan.

c.Sekretariat. Ændringer af medlemmer mm skal altid sendes til både Jan og Lone, Det er vigtigt at Lone får rettelser og nye E-mail adresser. Jan sender en opdateret medlemsliste til Lone Jens sætter info og referater op på opslagstavlen, når de er behørigt godkendt. Vi skal alle bestræbe os på at lave alle dokumenter i Word, da det gør det lettere for alle parter at arbejde videre med dokumentet.

d.Havnefoged. 4 digitale elmålere indkøbt, som installeres på vinterliggere der ønsker at bruge strøm. Store både kommer på venteliste på grund af pladsmangel. Helge styrer ventelisten. Besparelser på el i 2013 ca. kr. 15000. Årsag solcelleanlæg og varmepumpe.


3.Generalforsamling.

Udkast til generalforsamling blev vedtaget. Lone arbejder videre med udkastet som vedlægges næste bestyrelsesmøde den 3. Marts.

Helge og Freddy har udarbejdes det nye takstblad for sæsonen 14/15 som blev godkendt og vedlægges referatet.


1.Bro

Det er endelig aftalt med entreprenøren om oprensning. Og der arbejdes videre med projektet

1.Dialogmøde mellem havnene i Fjorden onsdag den 19. februar. Kl 19 i klubhuset.

Ca. 10 tilmeldte. Klubben står for kaffe samt en øl eller vand.

1.Foredrag i klubhuset.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, da Torben Jørgensen er tovholder.

1.Havnenetværket.

Det blev vedtaget at være medlem også i 2014.

1.Eventuelt

Jens sender ansøgning til Lolland Kommune om kr. 50000 til brug på vor legeplads.

Det blev besluttet ikke at deltage i Friend Ship Cup 2014. Freddy giver Jane besked.


Den 18. februar 2014.02.18

Langø Bådelaug

Freddy RasmussenReferat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2014 i Klubhuset

Afbud fra Jens L og Torben J.

 

Dagsorden

1.referat fra 17. februar blev godkendt.


2.Nyt fra.

a.kasserer. Intet nyt.

b.Sekretariat. Medlemsliste afstemt. 175 medlemmer fordelt med 135 aktive 37 passive og 3 æresmedlemmer.

Lone sender brev med opfordring om deres mail-adresse sammen med udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen

a.Havnefoged. Havde lavet en opgørelse over anløb mm til orientering..

b.Udvalg. Intet nyt.


2.Generalforsamling. Lone udsender indkaldelse til generalforsamlingen den 30. marts 2014. senest den 15. marts. Lone laver liste for tjek til generalforsamlingen med aktive og passive medlemmer i 2013.

Jan oplyste at regnskabet ville være at finde på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag til formanden inden 8 dage skal lægges ud på hjemmesiden inde 4 dage før generalforsamlingen. Jens er ankermanden.

Jan og Helge stemmer medlemslisten af og holder Lone løbende orienteret.


1.Oprensning finder sted i denne uge. Helge følger op.

2.Dialogmødet den 19. februar forløb godt. Otto Paludan viste billeder af de nye broer som var ved at blive lavet.

3.Jens har sendt ansøgning og midler til vor legeplads. Vi får besked ca. 1. april.

4.Eventuelt. Freddy vil forsøge at få en person i beskæftigelse eller en nyttejobber til Langø i den kommende sæson.

 

Den 4. marts 2014.

Langø Bådelaug

Freddy RasmussenReferat af bestyrelsesmøde den 5.5. kl 19 i klubhuset

Afbud: Ingen.

 

Dagsorden.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

 

2. Nyt fra

a. Formanden

Formanden orienterede om ud og indmeldelser i Bådelauget.

Hvis man har båd placeret  ved bro 1 eller 4, kan 2. båden kun lægges ved bro 2 eller 3 med det samme indskud.

Jens har talt med Ib om Fjorddage 2014, og orienteret om Bådelauget vil koncentrerer sin virke i Klubhuset. Båderlauget er selvfølgelig behjælpelig ved afviklingen.

Forslag til Ib om at lade menighedsrådet stå for gudstjenesten i garnhallen.

FAK vil den 15. maj kl 12 besigtige kajakbroen. Varighed 2 timer. Jens og Jan forbereder mødet.

Kurt Lange kommer til Langø Juli og August. Bådplads i perioden tages op af Helge når han kender datoerne.

b. Kasserer

Ingen bemærkninger.

c. Sekretariat

Michael sender en reminder til medlemmerne via mail om dagen for hornfiskekonkurrancen.

Michael bestiller 100 nye vimpler til klubben som vil blive solgt for Kr. 75 pr styk.

d. Havnefoged

Svind i ølkassen. Vedkommende har fået en påtale om ikke at købe øl mere i klubhuset. Vi håber den gode ordning kan fortsætte. Helge vil fremover fører skærpet kontrol.

d. Udvalg

Miljøudvalget arbejder med redegørelse til Kommunen om den nye miljøplan for Bådelauget. Michael indkalder miljøudvalget.

 

3. Tyskerbesøg

Jens har skrevet til vore tyske venner om betaling mm.

Der er nedsat en styregruppe for afvikling af arrangementet som består af.

Jens Lund

Kalle

Freddy

De arbejder videre med projektet.

 

4. Bro

Når Thomas har slået pælene kan vi for alvor gå i gang.

 

5. Forslag fra generalforsamling (Morten Simonsen)

Blev drøftet. Krydderurtehave har taget sin begyndelse. Alle er velkommen med bidrag og vedligeholdelse.

Vi arbejder stadig videre med forslagene. Oliestander på pladsen bliver nærmere undersøgt for behov, miljø mm.

 

6. Tysklandstur, Havne-og campingseminar i Neustadt

Indbydelse sendt til bestyrelsen.

 

7. Hornfiskekonkurrence

Kl 8 morgenkaffe og registrering.

Pris Voksne 60 kr. u/15 år 30 kr.

Start kl 9.

Slut kl 13.

Umiddelbart herefter indvejning og udlevering af præmier.

Grillpølser sælges til kr. 10. inkl. brød.

Forsøg at ryge nogle af de fangede hornfisk.

 

8. Trygfonden

Søgt om 3 nye redningskranse til vor nye bro.

Søgt kr. 2000 i Jyske Bank til etablering af den nye bro.

 

9. H-Bådsaftale med Nakskov

Michael har endnu ikke fået en aftale på plads med Hestehovedet om lån/leje af H-båd for den kommende sæson. Hestehovedet vender tilbage meget snart.

 

10. Fjordcamping. Hvor langt er vi nået?

Der er endnu ikke taget stilling, men vi arbejder videre med sagen.

 

11. Eventuelt.

Fællestur til Spodsbjerg den 24. og 25. maj.

Michael sender reminder ud via mail.

Man mødes i Spodsbjerg lørdag over middag.

Jan er tovholder.

Ingen svar på en nyttejobber fra kommunen. Freddy rykker.

Båltaler til Skt. Hans på plads.

 

Langø Den 6. maj 2014.

Freddy RasmussenReferat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2014. kl 19 i klubhuset.


Afbud: ingen


1.Referatet blev godkendt.


2.Nyt fra

A formanden.

Jyske uddeler penge til foreninger og klubber den 12. juni kl 19. Jens og Freddy deltager.

Indvielse af handikapbroerne den 11. juni fra 15 til 18 på Langø Havn. Alle er velkommen.

B kasserer.

Der er endnu en del som ikke har betalt kontingent og pladsleje. Jan udsender rykker hurtigst muligt, for at få et overblik over de ”ledige pladser”.

De sidste bilag er sendt til LAK og dermed er sagen afsluttet omkring kajakbroen.

C Sekretariat.

En del nye medlemmer registreret. Herligt.

Nye vimpler er bestilt og på vej.

D Havnefoged

Intet nyt om de nye bøjer, men pengene skulle være bevilget.

Helge er ved at få et overblik om havnens bådepladser og om hvem der ligger hvor. Får hjælp af kassereren, da man kan risikerer at tabe retten til sin plads, hvis den ikke er betalt inden 1. maj. Iflg. Bådelaugets love § 12 stk. 5.


3.Oplysningsskilt omkring Nakskov Fjord.

Vi får et skilt af kommunen med oplysninger omkring Nakskov Fjord.


4.Hornfiskekonkurrence Status

Flot arrangement med et overskud på kr. 810,84. Takkebrev til sponsorer er udsendt.


5.Spodsbjerg fællestur. Evaluering.

Stor succes. Gøres til en tradition. Sæt kryds i kalenderen i 2015, da fællesturen afholdes den 30.-31. maj 2015.

Tak til alle der var med til at gøre turen god.


6.Nyttejobber.

Freddy har rykket kommunen og håber på snarligt svar.


7.Møde i Nakskov Fjordudvalg.

En tung organisation, men vi forsætter med at møde op til møderne. Næste møde en gang i September.


8.Sankt Hans

Freddy laver indbydelse og kontakter båltaleren Jens Thomsen. Vi forventer at serverer burger som sidste år med Kalle ved grillen.


9.Miljøudvalget: affaldsplan- informationsskilte på havnen.

Skilte skal opsættes på alle broer. Vi vil på samme skilt byde gæster velkommen til vort private område med de forbud der er. Hund i snor, færden på eget ansvar og følge de anvisninger som gives af havnefoged eller andre myndighedspersoner.

Michael udarbejder forslag til det endelige skilt.


10.Gæstesejlere i Maj.

Vi havde 39 anløb mod 53 i 2012.


11. Broprojekt.

Jens har bestilt Thomas til at slå pæle i uge 24. Derefter går vi i gang med proviantbroen.


12. Tyskerbesøg. Hvad er på plads og hvad mangler vi.

Rolf som er kontakten til tyskerne kommer på besøg fredag den 6. kl 14.

Telt opsættes primo uge 24.

Stole og borde leveres af Torben Fugl.

Fadøl. Der arbejdes på en aftale.

Mad er bestilt hos Brian

Service der bruges eget samt fra forsamlingshuset. Der bruges plast til øl, vin, vand og kaffe.

Hjælpere.

Fredag: borddækning.

Lørdag: servicering og salg af øl, vin og kaffe.

Søndag: oprydning.

Efter samtalen med Rolf på fredag udarbejdes den endelige plan.


13.Eventuelt.

Kode til vort Internet ligger i øverste skuffe i klubhuset. Gæstesejlere får den udleveret når de betaler havnepenge.


Langø den 3. Juni 2014.

Freddy RasmussenReferat af bestyrelsesmøde den 11. august 2014. kl 19.00

indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 11. august 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Afbud: Michael (ferie)

 

Dagsorden.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt

 

2. Nyt fra

a. Formanden

Ny skydedør opsat til teknikrummet. Stor tilfredshed med hjælpen fra vor nyttejobber Rasmus.

b. Kasserer

Alle har nu betalt på nær nogle få passive medlemmer.

c. Sekretariat

Ferie

d. Havnefoged

Solvarmeanlægget til vand udluftet. 3 fordelebokse til el indkøbt til bro 2. Omsætning kr. 26.000 indsat i banken. 43 flere anløb i juni end sidste år.

Solpanelerne til strøm virker vældigt godt og giver en god besparelse på vor varmeregning.

Der bliver opsat skilt ved broerne, om hvornår havnefogden kommer rundt, eller oplysning om at lægge betaling postkassen ved slæbestedet.

e. Udvalg

Tyskerfest og Sankt Hans fest gik begge i et lille plus til Bådelauget.

 

3. Gasgrill købt

Gasgrillen er primært til Bådelaugets brug i forbindelse med fester mm.

 

4. Miljøhus.

Forslag om at lukke gavl og de to bagerste sider med træ som det øvrige.

Det blev besluttet at lukke gavl og sider som foreslået, samt lille hus til vor gasgrill.

 

5.. Fjorddage.

Klubhus / garnhal.  Hvem vil hjælpe søndag d. 7 sep.?

Jens indkalder interesserede til møde omkring medhjælp i garnhallen/klubhus.

Helge , Kalle og Freddy står for arrangementet i Klubhuset.

Ib Walbum har lånt garnhallen, sørget for sild og Elly til at koge dem samt lejet stole og borde. Ligesom han også har ansvaret opsætning  og oprydning efter seancen i garnhallen.

Der er primært brug for medhjælpere i tidsrummet kl. 12-17.


6. Bro – status

Boltvarer bestilt hos Thomas.

Endnu ingen afklaring omkring væg ud mod havne bassinet.

 

7. Dieselanlæg på havnen

Skal vi arbejde videre  på oplægget ?

Torben undersøger mulighederne og indhenter tilbud på en evt. løsning.

 

8. Autocampere.

Skal vi arbejde videre på projektet ? Evt. 3 pladser i forbindelse med den nye bro.

Tages op senere når broprojektet er længere fremme.

Der blev talt om tilladelser fra kommune mm, som selvfølgelig skal på plads inden endelig etablering af de 3 pladser.

 

9. Fjordmøde.

Freddy deltager.

Mødet afholdes den 14. august på Hestehovedet.

 

10. Ansøgning fra Langø Havn om tilskud til betaling

af pålagt asfalt ved indkørslen til vores område.

Bestyrelsen  behandler punktet på deres næste møde den 1. september 2014.

 

11. Eventuelt.

Der blev ikke behandlet noget under eventuelt.

 

Langø den 13. august 2014.08.

Langø Bådelaug

Freddy Rasmussen


Referat af bestyrelsesmøde den 1. september 2014. kl. 19.00

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 1. september 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Afbud: Leif Svendsen


Dagsorden.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt.


2. Nyt fra

a. Formanden. Fjorddag den 7. behandles senere. Flot bog sent til os fra Baltic Cup som besøgte os i Juni. Bogen kan ses i klubhuset. Vi kan kun anbefale at de også kommer forbi næste år, da det var en stor og flot oplevelse.

b. Kasserer. Intet at bemærke.

c. Sekretariat. Intet at bemærke.

d. Havnefoged. Helge kunne berette at vi havde 8 færre anløb i Juli end i 2013, men 13 flere i August. Stor efterspørgsel efter bådplads, især bro 1 og 4. I øjeblikket er der 3 ledige pladser på bro 2 og 7 pladser på bro 3. Der vil frem til generalforsamlingen blive arbejdet på at indarbejde et ventelistesystem i vort takstblad for 2015-16.

d. Udvalg. Høstfest i September. Michael udsender indbydelse til samtlige medlemmer.


3. Dieselanlæg - Torben. Torben indhenter flere oplysninger. Mangler blandt andet svar fra kommunen. Punktet på når Torben melder ud.


4. Autocampere. Der har været kontakt til kommunen. Ingen hindringer fra myndighedernes side. Der arbejdes videre med projektet.


5. Fjorddage 2014. Der indkaldes til møde med aktivitetsgruppen tirsdag den 2. September kl. 16.30. Jens inviterer Ib Walbum.

 

6. Låge ved indgang. Mulighed for køb af brugt galv. låge. Droppes da vi så ikke kan komme gennem med traveliften.


7. Bro. Videre forløb. Vi er på jagt efter betonelementer så jorden kan skubbes tilbage igen. Jan Sørensen oplyste at han kunne tilbyde transport af elementer til Langø, hvis vi blot kunne finde nogle egnede et sted i Danmark.

8. Regning fra havnen. Det blev vedtaget at betale halvdelen af regningen på asfaltarbejdet. Der skulle samtidig sendes et svarbrev til Langø Havn.

9. Eventuelt. Her blev der talt om venteliste, rokader i havnen samt nye bøjer.


Langø den 2. September 2014.

Langø Bådelaug

Freddy Rasmussen

 

Referat af bestyrelsesmøde den 3. november 2014.

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Afbud: Torben Jørgensen (arbejde), Leif og Lone.

 

Dagsorden.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

 

1a Hjemmesiden - Karna deltager i punkt 1 a.

Karna vil lave en ny hjemmeside som der er stærkt brug for. Hun vil oprette den i 1.com og søge den nødvendige support, dersom det skulle være nødvendigt, i samarbejde med bestyrelsen.

Vi glæder os til at se resultatet.

 

2. Nyt fra

a. Formanden

Brev fra Langø Havn taget til efterretning.

b. Kasserer

Intet at bemærke. Økonomien ser fornuftig ud.

c. Sekretariat

2 nye medlemmer er registreret.

d. Havnefoged

Er begyndt at rokerer rundt på bådene for at få bedre plads til alle som har betalt havneplads.

For at få plads til 2 store både mere blev det foreslået at slå 2 pæle mere på bro 4. Beslutningen tages til foråret når der er fuld overblik over behovet for pladser.

d. Udvalg

Intet nyt fra udvalgene.

 

3. Standerstrygning – evaluering

Hyggelig dag med 25 til spisning. Overskud 91 kr.

 

4. Venteliste. Udvalget har forslag med på mødet.


Her er vores forslag til vort takstblad 2015-16. om bådplads og venteliste.

1. Betalt anvist bådplads.

2. Betalt bådplads på "lånt plads" Wild Card.

3. Betingelser for at komme på venteliste.

1.

Aktive medlemmer som har fået tildelt plads og betalt pladsleje iflg. Bådelaugets love se paragraf 12 stykke 5.

Hvis de ønsker ikke at tage deres båd i vandet selvom de har betalt, skal kasserer/havnefogde have besked. Medlemmet mister derved ikke retten til deres plads og skal kunne få plads næste sæson.

2.

Dersom kasserer/havnefogde får meddelelse om, at et medlem ikke vil bruge sin plads for sæsonen, kan der udstedes et Wild Card, til den første på ventelisten, på de betingelser som et Wild Card er.

Betingelser for Wild Card.

Pladsen er kun til rådighed for indeværende sæson.

Man mister ikke sin plads på ventelisten.

Bestyrelsen orienteres ved første bestyrelsesmøde når der er udstedt et Wild Card.

3.

Venteliste oprettes for de aktive medlemmer som måtte ønske en havneplads.

Der indbetales kr. 500 ved optagelse som modregnes på indskud eller havneplads når man bliver tildelt en plads.

Indskuddet betales tilbage, hvis man ikke ønsker at være på ventelisten mere.

Ventelisten administreres af kasserer/havnefogden i forening.

Bestyrelsen orienteres ved bestyrelsesmøderne og ventelisten.

Medlemmer kan ved henvendelse til kasserer/havnefogden få orientering om ventelisten og evt. chancer for at få en bådplads.

Indføres i takstbladet og fremlægges på den kommende generalforsamling marts 2015.

Det blev besluttet at se på de samlede takster for almindelig regulering på næste bestyrelsesmøde den 1. december.


5. Hvem stiller op til bestyrelse og div. poster i 2015 ?

Helge meddelte at han ønsker at stoppe som havnefogde med udgangen at året.

Torben, Jens og Freddy ønsker at stoppe ved den kommende generalforsamling.

Der vil i tiden frem til generalforsamlingen blive arbejdet med forskellige løsninger til afløsning for Helges gøremål på havnen.

 

6. Bro.

Man vil forsøge at sætte de støbte betonplader ud  med kranbil  samtidig med optagning af et par store både, så broprojektet kan forsætte.

 

7. Julefrokost.

Som bekendt afholdes der julefrokost den 22.11 - tilskud ?

Der er endnu ledige pladser til julefrokosten, og det blev besluttet at klubben yder en øl/vand og en snaps til de tilmeldte.

Freddy arbejder videre med 2 arrangementer i 2015 inden generalforsamlingen.


8. Eventuelt.

Intet under dette punkt.

 

Næste møde den 1. december kl 18 i klubhuset. Bemærk tidspunktet. Klubben byder på et stykke brød.


Langø den 4. november 2014.

Langø Bådelaug

Freddy RasmussenReferat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014.

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2014 kl. 18.00 i klubhuset.


Afbud: Ingen


Dagsorden.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt


2. Nyt fra

a. Formanden

Birgitte Enemark har forespurgt om 6 mandage til sang i klubhuset.

b. Kasserer

Balance for 30.11 lover pænt resultat for 2014.

c. Sekretariat. 

Intet nyt.

d. Havnefoged

Regning for gravearbejde betalt.

e.  Udvalg

Miljøudvalget har udarbejdet oplysningsplanche. Michael lovede at gøre den færdig så den kan opsættes inden den kommende sæson.


3. Hjemmeside.

Er midlertidig nede. Ny er på vej.


4. Takstblad.

Blev fremlagt og der arbejdes videre så endeligt forslag fra bestyrelsen kan godkendes ved mødet den 12. januar 2015.


5. Bro. Belægningen foran bro/betaling for gravemaskine.

Der arbejdes videre med projektet. I forbindelse med indkøb af mere træ, blev det besluttet at købe træ til terrasse ved bro 2 samt til reparation af bro 1.


6. Arrangement februar

Freddy kontakter Finn i Dannemare Brug for en vinsmagning og spisning en lørdag i februar. Det blev besluttet at deltagerantallet skulle være mindst 15 og max 40 personer.


7. Julefrokost. Evaluering

En god dag/aften med 28 deltagne personer.


8. Årsberetning. Klaptilladelelse.

Er sendt til myndighederne


9. Printer og kopimaskine. Indkøb.

Bådelauget har givet et tilskud til Michael i forbindelse med køb af printer.


10. Eventuelt.

Forsikringsforhold blev diskuteret. Og der var bred enighedom en klubaften for medlemmer                                                                                                                                           omkring dette emne

Husk nytårskur den 31.12.


Nye datoer:

Bestyrelsesmøde den 12. januar.

Bestyrelsesmøde den 16. februar.

Bestyrelsesmøde den 2. marts.

Ordinær generalforsamling søndag den 15. marts.


Langø den 2. december 2014.

Freddy Rasmussen